دسته‌بندی نشده · اکتبر 11, 2022 0

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان-sidaa

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

دانلود پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان با کیفیت عالی , پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان قابل ویرایش , پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان

پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان-sidaa

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل ppt
حجم فایل 3.125 مگا بایت
تعداد صفحات 35
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

چکیده

این آزمایش در سال زراعی 85–84 در ایستگاه تحقیقات هاشم‌آباد گرگان به منظور بررسی اثر کود فسفره و تراکم بوته بر روی ارقام نخود با استفاده از طرح کرت‌های خرد شده در قالب بلوک‌های کامل تصادفی در سه تکرار انجام شد. فاکتور اصلی شامل سه سطح کود فسفره (کود فسفره=A شامل سه مقدار 0=a1، 45=a2 و 90=a3 کیلوگرم سوپرفسفات ترپیل در هکتار) بود. فاکتور فرعی شامل ترکیب سه رقم (رقم=C و c1=Filip86-50c و c2=Filip89-50c و c3=Filip84-48c) و سه تراکم بوته (تراکم=B، 20=b1، 30=b2، 40=b3 بوته در مترمربع) به صورت فاکتوریل بود. در مجموع 27 تیمار در سه تکرار مورد آزمایش قرار گرفت. نمونه‌برداری در 6 مرحله رشد و نمو به منظور یادداشت‌برداری‌های لازم از صفات موردنظر (ارتفاع، شاخص سطح برگ، وزن خشک کل، وزن خشک برگ، تعداد غلاف در بوته، تعداد دانه در غلاف، وزن صد دانه، عملکرد نهایی و شاخص برداشت) صورت گرفت.

تیمارهای 45 کیلوگرم و 90 کیلوگرم فسفر در هکتار به ترتیب با میانگین 23/40 و 68/40 گرم بیشترین وزن صد دانه به دست آمد. در تراکم 20 بوته و 30 بوته در مترمربع به ترتیب با میانگین 96/40 و 22/40 گرم حداکثر وزن صد دانه را داشت. اثر ارقام مختلف بر وزن صد دانه تفاوت معنی‌دار داشت و رقم Filip86-50c با میانگین صد دانه 3/41 گرم دارای بیشترین وزن صد دانه است. بیشترین وزن صد دانه در رقم Filip86-50c با تراکم 20 بوته در مترمربع و میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار (95/46 گرم) بود. اختلاف معنی‌داری بین سطوح فسفر در رابطه با عملکرد دانه نبود، ولی ارقام دارای اختلاف بسیار معنی‌داری در سطح یک درصد احتمالات بودند و رقم Filip86-50c بیشترین عملکرد (5/254 گرم دانه در مترمربع) را داشت. در سطوح تراکم اختلاف معنی‌داری در سطح 5 درصد احتمالات مشاهده شد و با افزایش تعداد بوته در واحد سطح از 20 بوته در مترمربع به 30 و 40 بوته در مترمربع افزایش عملکرد دانه صورت گرفت. تراکم 30 بوته در مترمربع با میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار با میانگین 2/256 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین بود و اختلاف معنی‌داری با سایر سطوح داشت. رقم Filip86-50c با تراکم 30 بوته در مترمربع با 3/278 گرم وزن دانه در مترمربع دارای بیشترین میانگین بود. حداکثر شاخص برداشت در اثرات متقابل سه جانبه فسفر، تراکم و رقم در میزان فسفر 45 کیلوگرم در هکتار و رقم Filip89-50c و تراکم 30 بوته در مترمربع با 57/66 درصد بوده است. در نهایت مشخص گردید که رقم Filip86-50c با میزان فسفر 45 کیلوگرم و تراکم 30 بوته در مترمربع با 7/336 گرم وزن دانه در مترمربع بیشترین عملکرد را داشته که از نظر تولید اقتصادی در شرایط منطقه مورد آزمایش ارجح بوده و این تیمار قابل توصیه است.

Investigation of the effects of phosphorus and plant density on yield and yield components in different chick pea cultivars in region Gorgan

Abstract

This experiment was carried out in Gorgan HashemAbad Research Station. In 2005 using a split plot design in the form of complete randomized blocks with three replications. The main factor was there levels of phosphorous fertilizers a1=No applications of p1 a2=applications of 45kg/ha a3=applications of 90kg/ha of super phosphate triple. Subplots were the combinations of varieties and plant densities [c3=Filip 84 48c and c2=Filip 89–50c c1=Filip 86–50c] and three densities [b1=20 b2=30 b3=40 plants per square meter] in the form of factorial. Samples were taken at six stages of growth study height left are index total dry weight leaf dry weight. Number of pod on plant Number of seed in pod weight of hundred seeds final yield and harvest index. The treatments of 45 and 90 kg/ha phosphorus with the average of 40.23 40.68gr respectively had the highest hundred seed weight. Plant densities of 20 and 30 plants per square meter with the mean of 40.96 and 40.22 respectively had the maximum hundred seed weight. The effects of significant difference cultivars on weight of hundred seed were significant. Filip 86–50c variety with the mean of 41.3gr had the maximum hundred weights. Filip 86–50c had maximum weight of one hundred seed at plant density of 20 plants per square meter and 45kg phosphorus per hectare. There were no significant difference between the levels of phosphorus application in regard to seed yield but cultivars were statistically difference at 1.y. probabilities (254.5gr) seed per squarmeter. In levels of densities was no significant difference from each other at 5% probability. And with increase in plant number per unit of area (from 20 to 30 and 40 plant per squar meter) there was increase in green yield. the density of 30 plant per square meter along with 45kg phosphorus per hectare was the highest and had a meaningful significance from other levels of usage Filip 86–50c at the with a plant population of 30 plant per square meter with 278/3 gr seed weight had the greatest mean. The maximum harvest index (66.57%) was obtained from tnilateral trilateral effects of 45kg P/ha cultivar Filip 89–50c and 30 plants/m2. In general it was found that cultivar Filip 86–50c had the highest grain weight per m2 (336.7gr) at 45kg P/ha and 30 plants per m2 in the environmental condition of the this experiment economically was important and this treatment can be recommended.

مقدمه

پس از غلات دومین منبع غذائی بشر حبوبات است(1). دانه حبوبات با داشتن 30-18 درصد پروتئین نقش مهمی در تأمین مواد پروتئینی مورد نیاز انسان می‌تواند داشته باشد(8). نخود یكی از مهمترین حبوبات است و در بین حبوبات در ایران بیشترین سطح زیر كشت را به خود اختصاص داده است(8، 11، 17 و 21). نخود بطور معمول 25درصد پروتئین دارد(9). دو عامل مهم در افزایش عملكرد میزان كود مصرفی و تراكم مطلوب است كه در این تحقیق سعی شده بهترین میزان كود فسفر و تراكم مورد نیاز مشخص شود از علائم اصلی كمبود فسفر آن است كه معمولاً قبل از اینكه طول گیاه به 8-6 سانتی‌متر برسد، رنگ ارغوانی در برگ‌های زیرین گیاه پدیدار می‌شود(2 و 21). مصرف فسفر باعث زودرسی و بلوغ زود هنگام كه منجر به فرار از خشكی می‌شود، می‌گردد(21). مشاهده شده كه با كاربرد 75 كیلوگرم P2O5 همراه با آبیاری افزایش عملكرد را معنی‌دار می‌كند (19 و 20).

همچنین هیچ واكنشی در رابطه با بكارگیری فسفر در میزان‌های كم فسفر موجود در خاك (2ppm) به هنگامی كه میزان رطوبت از شرایط اپتیمم پائین‌تر باشد مشاهده نمی‌شود (19، 20 و 21). عكس‌العمل نخود به كود فسفره بستگی به میزان فسفر موجود در خاك دارد (11 و 21). مقدار كود فسفره قابل توصیه برای نخود بین 150-100 كیلوگرم فسفات آمونیم در زمان آماده‌سازی زمین و به هنگام كاشت می‌باشد(2، 6، 8 و11). بر اساس تحقیقات انجام شده در شمال هند (21) و جنوب غربی استرالیا (22) و نتایج چند مطالعه در هند (2، 21 و 23) نشان می‌دهد كه 33 بوته در مترمربع بهترین تراكم بوته نخود می باشد. در تبریز با افزایش تراكم بوته تا 50 بوته در مترمربع در شرایط آبیاری و 25 بوته در شرایط دیم موجب افزایش عملكرد شده است(14). در كشور سوریه مشاهده گردید در شرایطی كه آب كافی در اختیار گیاه بوده تغییر تراكم از 5/18 به 8/27 بوته در مترمربع در كشت زمستانه موجب افزایش معنی دار عملكرد گردید ولی در كشت بهاره هیچ‌گونه تأثیری نداشت(21). دو برابر كردن جمعیت گیاهی بوسیله تغییر در فاصله ردیف از 60 سانتی‌متر به 30 سانتیمتر موجب افزایش عملكرد در كشت زمستانه نخود در غرب اردن تا 52 درصد شده است(18). بر اساس آزمایشات انجام شده جهت مناسبترین تراكم بوته تعداد 29 بوته در مترمربع برای رقم Filip84-48c مناسب است (4).

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان , سایت پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان , پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان pdf , پاورپوینت بررسی اثر فسفر و تراکم بر عملکرد و اجزای عملکرد ارقام مختلف نخود در منطقه گرگان 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل