پیشینه تحقیق · می 1, 2024 0

مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

دانلود  مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس خرید ارزان مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

——-

 مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس

فرمت فایل دانلودی:
فرمت فایل اصلی: .docx
تعداد صفحات: 21
حجم فایل: 42
قیمت: 28000 تومان

بخشی از متن:
لینک دانلود و خرید پایین توضیحات
دسته بندی : وورد
نوع فایل : Word (..docx) ( قابل ویرایش و آماده پرینت )
تعداد صفحه : 21 صفحه

قسمتی از متن Word (..docx) :

فهرست مطالب:جو روانی اجتماعی کلاس:تعاریف:انواع جو روانی حاکم بر کلاس.ویژگی های روابط انسانی مطلوب در مدرسهدو بعد اساسی جو مدرسه:ویژگی های مدارس کارا:تحقیقات انجام شده در خارج از کشور تحقیقات انجام شده در داخل کشورمنابع فارسیمنابع انگلیسیجو روانی-اجتماعی کلاس:تعاریف:با توجه به اینکه هدف عمده آموزش و پرورش، اعتلای همه جانبه شخصیت فراگیران، به ویژه در ابعاد اخلاقی، روانی و اجتماعی است، برای بهبود این فرآیند، باید که جو کلاس شایسته و بایسته باشد. مطالعات فراوانی تاثیر جو روانی اجتماعی کلاس را بر پیشرفت تحصیلی نشان داده اند (فریزر و همکاران،1995). بلوم (1994) جو را شرایط، نیروها، وانگیزش های بیرونی، اعم از فیزیکی، فکری، روانی و اجتماعی تعریف می کند.فریزر(1994) چهار گونه جو روانی-اجتماعی کلاس را بررسی کرد. به نظر او جو روانی-اجتماعی چیره بر کلاس می تواند جوی سرشار از یکپارچگی و همبستگی (میزان وابستگی و پیوند دانش آموزان)، منضبط و تکلیف گرا (میزانی که دانش آموزان تکلیف خود را به موقع و منظم انجام دهند)، فضایی پر برخورد و پر اصطلاک (میزان رفتارهای نادوستانه ی دانش آموزان)، یا جوی آکنده از هم آوری و رقابت (میزان هم آور و رقابت دانش آموزان) باشد. انواع جو روانی حاکم بر کلاس. جو روانی-اجتماعی مطلوب که ویژگی های آن عبارتند از: مشارکت دانش آموزان در کلاس، رابطه صمیمی معلم و دانش آموز و برخورداری از حمایت معلم در مواقع مشکل، رابطه صمیمی دانش آموزان با هم، برقراری نظم و مقررات در کلاس، سازماندهی مطالب آموزشی در کلاس، اهمیت دادن به تلاش و انجام وظیفه دانش آموزان، و همچنین در این جو فراوانی روابط اجتماعی وجود دارد و بین ادراک و انتظار تفاوتی نیست و پیشرفت تحصیلی بالاست. جو روانی-اجتماعی نامطلوب که برعکس جو روانی-اجتماعی مطلوب بیان شده است. جو روانی – اجتماعی متوسط که مابین دو جو مذکور بیان شده است (صالحی حسینی،1372).جو روانی – اجتماعی کلاس، شامل د و متغیر کلی ادراک (برداشتی که افراد از واقعیت های موجود درکلاس دارند) و انتظار (تمایلات و خواسته هایی که افراد از جو روانی- اجتماعی کلاس دارند) است. جوی برای یادگیری مطلوب است که تفاوت ادراک و انتظار زیاد نباشد یا این دو مساوی باشند. درصورت تفاوت، باید در پی اصلاح یا تغییر جو کلاس بود. پس، شناخت جو کلاس برای معلمان مهم و با ارزش است. ویژگی های روابط انسانی مطلوب در مدرسه درک نیازها و استعدادها. درک تفاوت های فردی. شناخت و احترام به شخصیت دیگران. توان برقراری ارتباط. گوش دادن. بیان عواطف و احساسات.تامین بهداشت روانی (میرکمالی،1379).دو بعد اساسی جو مدرسه:جو مدرسه دارای دو بعد علمی و اجتماعی است که در تعامل با هم، جوی مثبت یا منفی در کلاس به وجود می آورد. جو علمی با سیستم پاداش، تشویق، اثربخشی مدیر و معلمان و فرآیندهای مشاکت جویانه ارتباط دارد و جو اجتماعی مربوط به پذیرش، همدردی، نظم در اامکانات و تسهیلات مدرسه، ایجاد فرصت برای مشارکت یادگیرندگان در فعالیت های مدرسه، هنجارهای گروهی حاکم و نظام حمایتی کارکنان و دانش آموزان است. همچنین جو علمی به طور مستقیم و جو اجتماعی به طور غیر مستقیم بر نگرش و رفتار دانش آموزان اثر می گذارد (ساکنی،2004؛ به نقل از طالب زاده نوبریان،1387). ویژگی های مدارس کارا: شاگرد فعال است نه منفعل. استاندارد واضح و روشنی برای برای فعالیت شاگرد وجود دارد. بین معلم و دانش آموز رابطه حسنه وجود دارد. آموزش بر حسب نیاز دانش آموزان است. ضمن نظم و انضباط، رفاه و اعتماد نیز وجود دارد. بین معلمان روابط حسنه وجود دارد و آنها برای مسائل آموزشی و ارزش ها و نظم و انضباط مشورت می کنند. مدیران یاد دهنده های خوی هستند و ارتباط گسترذه ای با معلمان و والدین دانش آموزان دارند. ارزشیابی مثبت و منظمی دارند. رابطه گسترده ای بین معلمان و والدین دانش آموزان وجود دارد. فعالیت های مثبت در شاگردان مد نظر است.در کلاس روش دموکراتیک برقرار است (تورل ،1993). تحقیقات انجام شده در خارج از کشور آلتونسوی و همکاران(2010) در پژوهش خود نشان دادند که تغییر در خودکارآمدى تحصیلى میزان انگیزش تحصیلى را تغییر مى دهد. بین خودکارآمدى با نشانه هاى اضطراب و هراس و اختلال اضطراب فراگیر رابطه وجود دارد.همچنین نتایج تجربی جاج و همکاران (2007) نشان می دهد که بین روان نژندی و خودکارآمدی رابطه، منفی و بین برونگرایی و خودکارآمدی رابطه مثبت وجود دارد. رودباق (2006) در پژوهشی به بررسی خودکارآمدی و رفتارهای اجتماعی پرداخت. نتایج نشان داد که ارتباط معکوس و معناداری بین خودکارآمدی و رفتارهای اجتنابی در افراد مضطرب اجتماعی وجود دارد. آزمودنی هایی که اضطراب اجتماعی پایینی داشتند بیشتر از آزمودنی های دیگر از صحبت کردن در جمع اجتناب می کردند. گادیانو و همکاران(2003) به بررسی ارتباط اضطراب اجتماعی با خودکارآمدی نوجوانان پرداختند. نتایج نشان داد که همبستگی منفی و معناداری بین خودکارآمدی و اضطراب اجتماعی وجود دارد.کولز و همکاران(2001) در مطالعه خود به این نتیجه دست یافتند که افراد مضطرب اجتماعی، در ابعاد مختلف زندگی خود مانند موقعیت های شغلی و تحصیلی دچار مشکل هستند و در اثر این تجربه ناخوشایند رضایت لازم و کافی از زندگی تحصیلی و اجتماعی خود ندارند.موریس و همکاران(2001) به بررسی تاثیر برنامه گروهی مداخله زود هنگام در نوجوانان مضطرب و افسرده و همپنین عوامل حمایتی و آسیب زا در نوجوانان بهنجار پرداختند. نتایج نشان داد که خودکارآمدی با فوبی اجتماعی رابطه معنادار دارد. آنها نشان دادند که فوبی اجتماعی با افرایش سطح خودکارآمدی در نوجوانان کاهش می یابد. نتایج تحقیق بیرن و همکاران(1986)حاکی از آن است که رابطه هایی بین جو کلاس و پیشرفت تحصیلی وجود دارد و تحلیل چند متغیره، تفاوت جنسی را در ادراک محیط یادگیری آزمودنی ها آشکار کرده است. هایرتل و همکاران(1981)ضمن انجام یک فراتحلیل دریافتند در کلاس هایی که دانش آموزان از همبستگی، رضایت و هدفمندی بالاتری برخوردار بودند، از پیشرفت تحصیلی بیشتری هم بهره می بردند و آشفتگی و برخورد کمتری بین آن ها مشاهده شده است. مطالعات دیگری، وجود رابطه بین نگرش و ادراک دانش آموزان از جو روانی اجتماعی کلاس و یادگیری کلاسی را مورد تاکید قرار داده اند.در تحقیق وانگ و مارتل (1994-1993) نشان داده شده است که جو کلاس به ابعاد اجتماعی – روانشناختی بستگی دارد و مدیریت کلاس، اگر خوب باشد، باعث افزایش مشارکت دانش آموزان، کاهش رفتارهای مخرب و استفاده مناسب از زمان آموزش می شود. همچنین رفتار اجتماعی معلم با دانش آموز بر یادگیری اثر دارد و منجر به ایجاد حس عزت نفس دانش آموز و پرورش روابط دوستانه درکلاس و مدرسه می گردد.روتر؛ (هانیش؛استوفن و بارژل به نقل از تورله) 11 ویزگی را در «مدارس کارآ» نام می برند که حکایت از روابط مثبت و هدفدار و در نتیجه جو مطلوب است که عبارتند از: 1) شاگرد فعال است نه منفعل. 2) استاندارد واضح و روشنی برای فعالیت شاگردان وجود دارد. 3) بین معلم و دانش آموزان روابط حسنه وجود دارد. 4) آموزش بر حسب نیاز دانش آموزان است. 5) در ضمن برقراری نظم و انضباط، اعتماد و رفاه هم وجود دارد. 6) بین معلمان روابط حسنه وجود دارد و آنها درباره مسائل آموزشی، ارزش ها، نظم و انضباط مشورت می کنند. 7) مدیران یاددهنده های خوبی هستند و ارتباط گسترده با معلمان و والدین دانش آموزان دارند. 8) ارزشیابی مشخص ومثبتی وجود دارد. 9) رابطه گسترده ای بین والدین دانش اموزان و معلمان وجود دارد. 10) فعالیتهای مثبت در شاگران مد نظر است. 11) در کلاس، روش دموکراتیک برقرار است. در تحقیق ریچاردسون (1990، ص518) نشان داده شده است که رضایت مندی ازکلاس در مدارس دخترانه، بیش ازمدارس پسرانه و مدارس مختلط است؛ همچنین، اصطکاک در مدارس دخترانه کمتر از مدارس پسرانه و مدارس مختلط است. پس در کلاس های مدارس دخترانه، تسهیلات یادگیری بیشتری نسبت به کلاس های مدارس پسرانه و کلاس های مدارس مختلط وجود دارد. در تحقیق راویو و همکاران نشان داده شده است که انتظار معلم و دانش آموز از جو کلاس تقریباً شبیه به هم است، ولی معلمان و دانش آموزان اغلب در درس و ادراک از جو کلاس با هم تفاوت دارند. کوپر و گود به نقل از میشو و همکاران می گویند که جنس، سن و برنامه دانش آموزان، در تفاوت ادراک و انتظار از جو روانی – اجتماعی کلاس اثردارد. در تحقیق فراسرواو- برین به نقل از میشو و همکاران نشان داده شده است که انتظار از جو کلاس بالاتر از ادراک است. در تحقیق موس و موس به نقل از میشو و همکاران نشان داده شده است که ادراک معلمان از محیط شان نسبت به شاگردان مثبت تر است.

دانلود فایلپرداخت با کلیه کارتهای عضو شتاب امکان پذیر است.

 

برای مشاهده توضیحات فایل  مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس  اینجا کلیک کنید

برای دانلود فایل باکیفیت مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس روی دکمه زیر کلیک نمائید

✔️  دارای پشتیبانی 24 ساعته تلفنی و پیامکی و ایمیلی و تلگرامی

✔️  بهترین کیفیت در بین فروشگاه های فایل

✔️  دانلود سریع و مستقیم

✔️  دارای توضیحات مختصر قبل از خرید در صفحه محصول

✔️ دانلود مبانی نظری پیشینه تحقیق جو روانی اجتماعی کلاس