دسته‌بندی نشده · ژانویه 8, 2022 0

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز -ppt

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز

دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز -pptدانلود کتاب مبانی مدیریت رابینز ترجمه اعرابی
شامل ویرایش یک و دو
به صورت خلاصه
نسخه پی دی اف
زبان:فارسی    

      از کتاب فروشی ها تهیه گردد

بخشی از کتاب:

اشکالي که تاکيد بر بهبود تدريجي به وجود مي آورد اين است که ممکن است اين بهبودی، احساس امنيت غلطي را ايجاد
کند. همچنين ممکن است مانع از رويارويي با اين احتمال شود که سازمان در حال حاضر به تغييرات سريع نياز دارد. اين
شيوه به نام مهندسي مجدد شناخته ميشود. بنابراين گرچه مديريت کيفيت جامع معمولا ميتواند منجر به بهبود وضعيت گردد،
اما هميشه نميتواند به عنوان اولين اقدام، موثر باشد.

در سازمان فرد ت ميم مي گيرد. ت ميم گيري تنها در حيطه مديران نيست. کارکنان عادي هم ت ميماتي مي گيرن د
که به کار و سازمان اثر مي گذارد. هر کس به گونه اي با مسئله ت ميم گيري سروکار دارد. بايد از بين راههاي متعددي
که پيش رويش قرار دارد يکي را انتخاب کند و پيش از انتخاب در باره نتايج نوع اقدام خوب بينديشد. بايد نقاط قوت و
ضعف و ديدگاههاي موافق و مخالف را ارزيابي نمايد.
چگونه باید تصميم گرفت؟
ت ميم معقول)بخردانه(: اگر شخ ي نتيجه حاصل از ت ميم گيري را به حداکثر يا مي زان مطل وب برس اند او ف رد ي
معقول است و نوع ت ميم او بخردانه است. گرفتن چنين ت ميمي )الگوي بخردانه( مستلزم طي شش مرحله است ک ه
بر اساس مفروضات خاصي قرار دارد:
۱٫ تعريف مساله. اگر بين وضع موجود و وضع مورد نظر اختلافي وجود داشته باشد. علت بسياري از ت م يمات ض ع يف
آن است که ت ميم گيرنده متوجه واقعيت مساله نشده است.
۲٫ مشخص کردن شاخص هاي ت ميم گيري. ت ميم گيرنده بايدشاخص هايي راکه براي ح ل مس اله مه م م ي دان د
تعيين کند و مشخص کند چه چيزهايي ذي ربط است. در اين مرحله نوع علاقه، ارزشها و سليقه هاي ش خص ت م يم
گيرنده نقش اساسي دارند.
۳٫ به شاخص ها وزن رزم بدهيد. به ندرت امکان دارد شاخص هاي انتخاب شده داراي اهميت يکساني باش ند. ت م يم
گيرنده بايد براي تعيين اولويت مناسب به شاخص ها وزن يا بار مناسب بدهد.
۴٫ ارائه کردن راههاي گوناگون. ت ميم گيرنده راه حلها را ارائه مي نمايد.
۵٫ هر يک از راهها را به يک شاخص مرتبط سازيد. ت ميم گيرنده هر يک از راهها را به صورت جدي تجزي ه وتحلي ل
وارزيابي مي کند. ضريب يا بار خاصي براي هر يک از راه حلها در نظرمي گيرد.
۶٫ انتخاب راهي که از نظر ارز داراي بارترين بازدهي باشد. اين کار از طريق مقايسه راه حلها ب ر اس اس ض ر يب ي ا
وزني که به شاخص ها داده شده است، انجام مي گيرد.
مفروضات الگو. الگوي بخردانه بر اساس مفروضات مشخ ي قرار گرفته است:
۱٫ روشن بودن مساله. شخص ت ميم گيرنده درباره وضع يا شرايطي که بايد ت ميم بگيرد اطلاعات کامل دارد.
۲٫ شناخت راه حلها. شخص ت ميم گيرنده شاخص ها و معيارهاي ذي ربط را مي شناسد. از نتيجه هر راه حلي نيز آگاه
است.
۳٫ مشخص بودن اولويت ها. شخص ت ميم گيرنده مي تواند شاخص ها و راه حلها را بر حس ب اولو ي ت مرت ب کن د و
ضريب يا وزني به آنها بدهد.
۴٫ ثبات اولويت. شخص ت ميم گيرنده شاخص هايي را در نظر گرفته که تغيير نمي کنند.
۵٫ نداشتن محدوديت زماني يا هزينه. شخص ت ميم گيرنده از نظر زماني و هزينه هيچ نوع محدوديتي ندارد.
۶٫ بارترين بازده. شخص ت ميم گيرنده راهي را انتخاب مي کندکه داراي بارترين بازدهي باشد.
خلاقيت در ت ميم گيري: کسي که ت ميم بخردانه مي گيرد بايد داراي خلاقيت باشد و مس اله را ب ه ص ورت کام ل
مورد ارزيابي قرار دهد و آن را به گونه اي درک کند که ديگران توان درک آن را ندارند.

دانلود فایل

این فایل با کیفیت بالا برای ارائه تهیه شده است

پشتیبانی فوری در صورت مشکل در دانلود فایل اول لطفا پیامک , تلگرام و تماس 09214087336

برای کسب درآمد از فروش جزوه ها محتوا های دانلودی ویدئو ها و پاورپوینت ها و تحقیق های خود روی عکس زیر کلیک کنید

دانلودخلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , دانلود فایل خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , دانلود رایگان خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز  ,  خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز, سایت دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , بهترین کیفیت خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , فایل ترو تمیز و قابل ارائه خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز قابل ادیت , خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز قابل ویرایش , منبع خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , منابع خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز , دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز  با لینک مستقیم ,  خرید, خرید و دانلود خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز

آپلود عکس

خلاصه کتاب مبانی مدیریت رابینز