آمار · دسامبر 1, 2023 0

جزوه ساختمان داده و الگوریتم

جزوه ساختمان داده و الگوریتم

جزوه ساختمان داده و الگوریتم صفرنژاد 

به تعداد 129 صفحه pdf

جزوه ساختمان داده و الگوریتم

جزوه ساختمان داده و الگوریتم صفرنژاد به تعداد 129 صفحه pdf

مشخصات فایل

تعداد صفحات 129
حجم 1626/38 کیلوبایت
فرمت فایل اصلی pdf

توضیحات کامل

جزوه ساختمان داده و الگوریتم صفرنژاد 

به تعداد 129 صفحه pdf

 

فهرست مطالب :

آشنایی با الگوریتم ها 
مثال های اولیه از الگوریتم های ساده
الگوریتم چیست؟ 
مدل های محاسبات

 مرتب سازی و کاربرد های آن 
 Insertion Sort  مرتب سازی درجی یا
تحلیل زمانی

Insertion Sort  مرتبه زمانی الگوریتم
 Binary Insertion Sort مرتب سازی درجی دودویی یا
Divide and Conquer  رویکرد حل مسئله تقسیم و حل یا
 Merge Sort۴ مرتب سازی ادغامی یا
 حل مسئله به روشدرخت بازگشتی

تحلیل زمانی الگوریتم ها برای N های بزرگ

مقایسه الگوریتم های مرتب سازی(درجی و ادغامی)

الگوریتم های مرتب سازی مورد استفاده در زبان های برنامه سازی

داده ساختارها یا Data Structures

Deque و Queue ،Stack  پیاده سازی داده ساختار های

واسط های مجموعه ای

Priority Queue  واسط صف اولویت یا

(Tree) درخت

Binary Search Tree  درخت دودویی جست و جو یا

AVL  درخت دودویی جست و جوی

Red-Black Balanced Binary)  درخت جستو جوی متوازن قرمز و سیاه

Quick Sort  مرتب سازی سریع یا

مرتب سازی سریع تصادفی

کران پایین الگوریتم های مختلف مرتب سازی

الگوریتم های مرتب سازی خطی

Hash  درهم سازی یا

درهم سازی با فرضدرهم سازی یکنواخت ساده

توابع درهم سازی متداول

سرفصل مطالب جلسات آینده

روشآدرسدهی باز (Open Addressing) برای مقابله با برخورد

Bloom Filter  فیلتر بلوم یا

Perfect Hashing  درهم سازی کامل یا

Cuckoo Hashing  درهم سازی کوکو یا

توابع درهم سازی در رمزنگاری

گراف

BFS  ادامه مباحث پیمایش

(DFS) Depth First Search  الگوریتم جست و جوی عمق اول یا

BFS و DFS  مقایسه

DFS محدودیت های

DFS کاربردهای الگوریتم

مقدمات کوتاه ترین مسیر در گراف

کوتاه ترین مسیر در گراف جهت دار بدون دور

الگوریتم بلمن-فورد

SSSP  الگوریتم دکسترا برای حل مسئله

مجموعه های مجزا

درخت عبارت

Augmented Data Structures  داده ساختارهای افزوده یا

Order Statistic Tree  درخت مرتبه آماری یا

Segment Tree  درخت پاره خطی یا

درخت فنویک

مسئله پرسشکمینه یک محدوده

(String)  داده ساختارهای مرتبط با رشته

تحلیل سرشکن


توضیحات بیشتر و دانلودصدور پیش فاکتور، پرداخت آنلاین و دانلود