تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند

تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند

بهترین تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , با کیفیت تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , دانلود رایگان تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند

تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند

تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند

توضیحات:
تحقیق رشته برق گرایش کنترل با عنوان «بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند»، در قالب فایل pdf و در حجم 169 صفحه.

بخشی از متن:
موضوع اين پايان نامه به منظور ارائه مطالعه مقدماتي از تكنولوژي نويني است كه با توجه به منابع غني نفت و گاز ايران، مي تواند انگيزه اي براي كارشناسان و متخصصين كشور باشد تا درصدد ايجاد فناوري توپك و كاربردهاي متنوع آن در خطوط گاز و نفت قرار گرفته و بدين وسيله به را هكارهايي براي استقلال كشور از شركت هاي خارجي در زمينه استفاده از اين وسيله دقيق بازرسي دست يافت.
مطالعه پديد ه هاي فيزيكي و استفاده از آنها، موجب برانگيختن فكر و در عين حال به مبارزه طلبيدن انديشه مي شود و شايان ذكر است علومي كه پايه بوجود آمدن سيستم دقيقي چون توپك را بنيان نهاد ه اند اصول و پديده هاي فيزيكي ساده اي هستند كه در ادامه مباحث به بررسي آنها مي پردازيم. در اين فصل، ابتدا به معرفي مختصري از توپك و تاريخچه توپك راني و سير پيشرفت آن و نهايتا به ساختار و اهداف پايا ن نامه مي پردازيم


فهرست مطالب:
فصل اول: مقدمه ای بر توپک رانی
مقدمه
توپك چيست
تاريخچه توپك راني
تاريخچه توپك هوشمند
مقايسه بين توپك هاي مغناطيسي و ماوراء صوتي
ساختار پايان نامه
فصل دوم: هدف از توپك راني و انواع توپك
مقدمه
مقدمه
ضرورت اجراي توپك راني
بالا بردن كيفيت جريان مواد در خطوط لوله
كنترل خوردگي
جدا كردن محصولات
مشخص كردن محل گرفتگي در خط لوله جديد
هواگيري و آب زدايي (تست هيدروستاتيكي)
تاييد اندازه گيري
توپك راني ژلاتيني
انواع توپك ها
توپك هاي هوشمند
توپك هاي عملياتي
چند نمونه از توپك هاي عملياتي
توپك هاي تعيين پيكربندي
توپك ها چگونه كار مي كنند
خصوصيات و ابزار لازم خط لوله جهت توپك راني
توجه به طرح خط لوله
طول توپك راني (حداكثرمسافت بين دو تله توپك
خميدگي ها
شيرها
ابزار لازم
آشكار ساز(سيگنالر) توپك
تله هاي توپك
محك زن زماني
انواع خرابي ها
جمع بندي
فصل سوم: روش هاي تشخيص نقص در خطوط لوله
مقدمه
روش هاي تشخيص نشتي
تحليل فشار يا جريان در يك خط لوله
روش شناسايي فشار موج
آزمايش حجمي با جبران سازي حرارتي
ردياب ها
كابل دو لاية حساس
فيبرهاي نوري
روش شناسايي نشتي با اشعه مادون قرمز
نشت ياب صوتي
توپك نشت ياب صوتي
مواد راديواكتيو
EMATمبدل صوتي الكترومغناطيسي
MFL  نشتي فلوي مغناطيسي
جريان گردابي
استفاده از امواج مافوق صوت در تشخيص نقص
انواع موج هاي تنشي و ويژگ يهاي آن
اصول اوليه روش ماوراء صوت
انواع پروب ها
شكست و تغيير فرم
روش آزمايش و تكنولوژي ابزار
نواع روش هاي تصويربرداري مرسوم در آزماي شهاي ماوراء صوت
A-MODE  روش
B-MODE روش
C-Mode روش
توپك ماوراء صوتي
روش بازرسي
ساختار توپك ماوراء صوت
قابليت تكرار
تفكيك عيوب
OFF-LINE اطلاعات جمع آوري شده
جمع بندي
فصل چهارم:استفاده از نشتي شارمغناطيسي در تشخيص عيوب خطوط لوله نفت و گاز
مقدمه
MFL  تكنولوژي
MFL  اجزاء و مؤلف ههاي ارزيابي
سيستم درايو يا جلو برنده
سيستم مغناطيس كننده
سيستم حس گر
سيستم ثبت و ضبط داده ها و تحليل آنها
سيستم تغذيه
راه اندازي سيستم ارزيابي
اهميت مغناطيس كنندگي
خصوصيات ميدان مغناطيسي و عوامل موثر در اندازه آن
تاثير نشتي بر ميدان مغناطيسي
موضوعات ارزيابي
Metal loss) خرابي هاي كاهش فلز
عمق
عرض
طول
تيزي
كاهش فلز بصورت مدور
-تعيين نوع خوردگي
ساير انواع خرابي ها
منابع ديگر نشت فلو
متغيرهاي اندازه گيري
حس گر ها
تعيين جهت حس گر ها
اندازه گيري محيطي
موقعيت محوري
اثر هال
پروب هال
جريان هاي گردابي
DC  فلوي جريان در مدارهاي
القاء الكترو مغناطيسي
سيم پيچ ساده در بالاي سطح فلزي
عوامل مؤثر در پاسخ جريان گردابي
ويژگي هدايت فلز
نفوذپذيري
فركانس
هندسه
lift off  مجاورت
عمق نفوذ
سطح امپدانس
شكل سيم پيچ
مدارهاي الكتريكي مهم جهت اندازه گيري ولتاژ پروب جريان هاي گردابي
پل
محرك بالابرنده
اصول روش ميدان دور جريان گردابي
كاربرد ميدان جريان هاي گردابي از راه دور
چگونگي بهره گيري از اطلاعات
-كتابخانه هايي از سيگنال هاي خرابي
آناليز داد ههاي فلوي نشتي
دقت تعيين محل
آستانه هاي آشكار سازي
احتمال آشكار سازي
تعيين مشخصه خرابي هاي خوردگي فلز
دقت شدت خرابي
MFL قابليتهاي آشكارسازي
قابليتهاي تعيين خصوصيات سيگنال دريافتي
آناليز سه بعدي داده ها
-مقايسه آناليز خطي و غيرخطي
-تاثيرات طول و عرض ترك
-رفتار شار نشتي در نزديكي دو ترك
استفاده از مدل المان محدود
مدل المان محدود
معرفي يك توپك نمونه
عيب ياب محوري دقت بالا0
قابليت ها و مشخصات
روش تست كارآيي
چگونگي پردازش اطلاعات
تعيين محل فرسايش (نقشه برداري)
تعيين مشخصه هندسي خط لوله
خط لوله XYZ 8تعيين مشخصات
زمينه هاي توسعه و رشد در آينده
فصل پنجم: جمع بندي و پيشنهادات
مقدمه
-مروري بر دو عمليات توپك راني در خطوط لوله هاي نفتي ايران
توپك راني در يك خط لوله نمونه
مرحله انتخاب
شرايط عملياتي
به دست آوردن نتايج
نظرات و پيشنهادات
ساخت يك نمونه عيب ياب آزمايشگاهي
مقدمه
بلوك دياگرام
بخش مغناطيس كننده
بخش حسگر
بخش الكترونيكي
منبع تغذيه
بخش راهبر
دانلود <br></div><div style=دانلود فایل

” -⭐️⭐️⭐️' />

دانلود تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , سایت تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند ,دانلود رایگان تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , دانلود فایل تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , دانلود ارزان تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند ورد, تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند pdf,  فایل قابل ویرایش تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند , تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند قابل ویرایش , تحقیق بررسي روش هاي تشخيص خوردگي در خطوط لوله نفت وگاز توسط توپك هوشمند برای ارائه

⭐️⭐️⭐️ پشتیبانی با اولویت اول پیامک , تلگرام , واتس با شماره 09214087336 ⭐️⭐️⭐️

 

کسب درآمد دانشجویی    همکاری در فروش محصولات دانلودی   دانلود پاورپوینت های دانشگاهی

خرید کاندوم خاردار