بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران-sidaa

بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

دانلود بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران با کیفیت عالی , بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران قابل ویرایش , بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران

بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایرانتحقیق بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران مربوطه  به صورت فایل ورد  word و قابل ویرایش می باشد و دارای ۱۴۰ صفحه است . بلافاصله بعد از پرداخت و خرید لینک دنلود مقاله بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران  نمایش داده می شود، علاوه بر آن لینک مقاله مربوطه به ایمیل شما نیز ارسال می گردد


فهرست مطالب

فصل اول: کلیات
۱-۱- مقدمه ۲
۲-۱- اهمیت تحقیق ۲
۳-۱- فرضیات تحقیق ۴
۴-۱- اهداف تحقیق ۴
۵-۱- روش شناسی تحقیق ۵
۶-۱- سابقه تحقیق ۶
۷-۱-فصل بندی و رئوس مطالعات تحقیق ۸
فصل دوم: مبانی نظری اصل مزیت نسبی
۱-۲- راهبرد های توسعه اقتصادی و جایگاه تجارت بین الملل ۱۰
۱-۱-۲- راهبردهای درونگرای توسعه اقتصادی ۱۱
۲-۱-۲- راهبردهای برونگرای توسعه اقتصادی ۱۳
۲-۲- تأثیر تجارت بین الملل بر رشد اقتصادی ۱۶
۱-۲-۲- تفسیر سنتی نقش تجارت بین الملل ۱۶
۲-۲-۲- تفسیر نوین نقش تجارت بین الملل ۱۸
۳-۲- مبانی تئوریک تجارت بین الملل و مزیت نسبی ۱۹
۱-۳-۲- دیدگاه مزیت مطلق آدام اسمیت۱۹
۲-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی دیوید ریکاردو۲۰
۳-۳-۲- مزیت نسبی و هزینه فرصت های از دست رفته۲۱
۴-۳-۲- دیدگاه مزیت نسبی هکشر – اوهلین (نظریه جدید تجارت بین الملل) ۲۱
۴-۲- مزیت نسبی و سودآوری تجارت بین الملل۲۴

عنوان صفحه
۵-۲- شکاف فن آوری و پویایی در مزیت نسبی۲۹
۶-۲- مزیت نسبی بالفعل و بالقوه ۳۴
۱-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل اسمی ۳۶
۲-۶-۲- مزیت نسبی بالفعل حقیقی ۳۶
۳-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه اسمی ۳۶
۴-۶-۲- مزیت نسبی بالقوه حقیقی ۳۶
فصل سوم: روش شناسی تعیین مزیت نسبی
۱-۳- شاخص های مزیت نسبی آشکارشده (RCA) 41
1-1-3- شاخص های مبتنی بر آمار تولید و صادرات ۴۱
۱-۱-۱-۳- معیار سهم صادرات ۴۲
۲-۱-۱-۳- معیار سهم خالص صادرات ۴۳
۳-۱-۱-۳- شاخص یونیدو ۴۳
۲-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات ۴۳
۱-۲-۱-۳- شاخص بالاسا (BAL) 43
2-2-1-3- شاخص دانگز – ریدل (DR) 45
3-2-1-3- شاخص های خالص یونیدو ۴۵
۳-۱-۳- شاخص های مبتنی بر آمار صادرات و ابزار آماری ۴۵
۱-۳-۱-۳- نگرش درآمدی ۴۶
۲-۳-۱-۳- نگرش رتبه ای ۴۶
۳-۳-۱-۳- نگرش ثبات ۴۷
۴-۳-۱-۳- نگرش درآمدی – ثبات ۴۷
۲-۳- محدودیت های شاخص های RCA 48
3-3- شاخص های مبتنی بر روش های اقتصادسنجی ۴۹
عنوان صفحه
۱-۳-۳- تخمین توابع عرضه و تقاضای محصول ۴۹
۲-۳-۳- روش دیک ۵۲
۴-۳- شاخص مبتنی بر روش برنامه ریزی ۵۳
۵-۳- شاخص های طرف عرضه ۵۴
۱-۵-۳- معیار هزینه منابع داخلی (DRC) 55
1-1-5-3- پیشینه کاربرد و فرمول محاسباتی DRC 55
2-1-5-3- تعریف قیمت های سایه ای و نقش آن در محاسبه DRC 58
3-1-5-3- تبدیل عوامل تولید خارجی به داخلی و وضعیت DRC 63
2-5-3- معیار نرخ حمایت مؤثر (EPR) 65
3-5-3- معیار تجزیه و تحلیل منافع اجتماعی (SBA) یا سودآوری خالص اجتماعی (NSP) 65
4-5-3- معیار الگوی داده – ستانده، برنامه ریزی و هزینه منابع داخلی ۶۶
۶-۳- شاخص‌های طرف تقاضا ۶۸
۱-۶-۳- اهمیت شناخت بازارهای هدف صادراتی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۶۹
۱-۱-۶-۳- نقش مشخصه های تقاضا در بازارهای هدف بر ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۱
۲-۱-۶-۳- نقش تجزیة بازارهای هدف در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۲
۳-۱-۶-۳- اهمیت روابط سیاسی در ایجاد مزیت نسبی رقابتی ۷۲
۲-۶-۳- کاربرد شاخص های طرف تقاضا در تعیین مزیت نسبی رقابتی ۷۳
۷-۳-بررسی مبانی نظری نمونه گیری و انجام فعالیت میدانی تحقیق ۷۵
۱-۷-۳- روش نمونه گیری۷۶
۲-۷-۳- روش تعیین حجم نمونه تحقیق ۷۷

عنوان صفحه
۳-۷-۳- روش تجزیه و تحلیل اطلاعات حاصله از فعالیت میدانی تحقیق ۷۹
۴-۷-۳- روش های تحلیل آماری ۸۰
۱-۴-۷-۳- آمار توصیفی ۸۰
۲-۴-۷-۳- آمار استنباطی ۸۱
۱-۲-۴-۷-۳- تحلیل آزمون ناپارامتریک چی دو ۸۲
۲-۲-۴-۷-۳- تحلیل عامل (Factor Analysis) 82
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل نتایج حاصله از اندازه گیری مزیت نسبی
۱-۴- بررسی مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۸۷
۱-۱-۴- بررسی روند صادرات فرش دستباف ایران ۸۸
۲-۱-۴- محاسبه مزیت نسبی در صادرات فرش دستباف ایران ۹۰
۳-۱-۴- بررسی روند تغییرات شاخص RCA در صادرات فرش دستباف کشور۹۶
۴-۱-۴-بررسی نقش عوامل موثر بر مزیبت نسبی در صادرات فرش دستباف کشور۹۷
۵-۱-۴-بررسی مشخصه های آمارتوصیفی عوامل موثربرمزیبت نسبی درصادرات فرش۱۰۷

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات
۱-۵- خلاصه نتایج تحقیق۱۲۳
۲-۵- ارائه سیاست های کاربردی ۱۳۲
پرسشنامه ۱۳۵
منابع ۱۳۷

 

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

کسب درآمد با آپلود فایل  افزایش فروش با تولید محتوا

پکیج بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران , سایت بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران , بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران pdf , بررسی مزیت نسبی در تولید و صادرات فرش دستباف ایران 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل

خرید کاندوم خاردار