بررسی شبكه های الكتریكی-sidaa

بررسی شبكه های الكتریكی

دانلود بررسی شبكه های الكتریكی با کیفیت عالی , بررسی شبكه های الكتریكی قابل ویرایش , بررسی شبكه های الكتریكی

بررسی شبكه های الكتریكی

بررسی شبكه های الكتریكی-sidaa

دسته بندی برق
فرمت فایل doc
حجم فایل 2.999 مگا بایت
تعداد صفحات 73
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

تعریف شبكه………………………………………………………………………………………………… 1

شبكه توزیع………………………………………………………………………………………………….. 1

شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت…………………………………………………………………. 1

شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم……………………………………………………………… 1

شبكه توزیع 20 كیلو وات (فشار متوسط)…………………………………………………………. 3

سیك های هوائی و كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه………………………………………… 4

هادیها………………………………………………………………………………………………………….. 4

مس…………………………………………………………………………………………………………….. 5

آلومینیوم……………………………………………………………………………………………………… 6

انواع سیم گیر……………………………………………………………………………………………….. 10

قطعات یك سیم گیر……………………………………………………………………………………… 10

پایه ها…………………………………………………………………………………………………………. 11

پایه های چوبی……………………………………………………………………………………………… 11

انواع پایه های چوبی……………………………………………………………………………………… 12

اشباع پایه های چوبی…………………………………………………………………………………….. 13

طبقه بندی پایه های چوبی……………………………………………………………………………… 13

گام پایه های چوبی……………………………………………………………………………………….. 14

برش…………………………………………………………………………………………………………… 15

پایه های بتنی……………………………………………………………………………………………….. 16

تقسیم بندی تیرهای بتنی……………………………………………………………………………….. 16

پایه های فولادی…………………………………………………………………………………………… 18

نصب پایه ها………………………………………………………………………………………………… 19

جنس زمین………………………………………………………………………………………………….. 19

عمق چاله…………………………………………………………………………………………………….. 20

ابعاد گودها…………………………………………………………………………………………………… 20

طریقه نصب پایه در گودال……………………………………………………………………………… 21

مقره ها………………………………………………………………………………………………………… 22

انواع مقره از نظر جنس…………………………………………………………………………………. 23

علل شكست الكتریكی مقره……………………………………………………………………………. 25

انواع مقره های مورد استفاده در شبكه های توزیع……………………………………………… 14

مقره چرخی…………………………………………………………………………………………………. 25

مقره سوزنی (میخی یا ثابت) ………………………………………………………………………….. 28

مقره اتكائی………………………………………………………………………………………………….. 31

مقره آویزی (بشقابی)…………………………………………………………………………………….. 33

مقره كششی…………………………………………………………………………………………………. 36

انواع پایه مقره………………………………………………………………………………………………. 40

یراق آلات……………………………………………………………………………………………………. 41

بریس با بازوی كراس آرم………………………………………………………………………………. 46

راك…………………………………………………………………………………………………………….. 47

جلوبر………………………………………………………………………………………………………….. 48

مهار و انواع آن……………………………………………………………………………………………… 49

مهار ساده یا معمولی……………………………………………………………………………………… 49

مهار اسپان……………………………………………………………………………………………………. 50

مهار پیاده روئی یا زانویی……………………………………………………………………………….. 51

مهار مركب………………………………………………………………………………………………….. 52

مهار حائل فشاری (تودلی)……………………………………………………………………………… 53

مهار بادگیر…………………………………………………………………………………………………… 53

مهار سر………………………………………………………………………………………………………. 54

متعلقات مهارها…………………………………………………………………………………………….. 55

میله مهار……………………………………………………………………………………………………… 55

صفحه مهار………………………………………………………………………………………………….. 55

سیم مهار، طول آن و محاسبه نیروی كشش آن………………………………………………….. 55

محاسبه نیروی كشش در مهار و تعیین قطر آن………………………………………………….. 58

انواع كابلهای مورد استفاده در شبكه های توزیع و متلقات مربوطه………………………… 60

عایق كابل ها………………………………………………………………………………………………… 61

عوامل مؤثر در عیوب به وجود آمده در كابلها……………………………………………………. 63

خرابی های كابل…………………………………………………………………………………………… 63

سر كابل………………………………………………………………………………………………………. 64

مفصل…………………………………………………………………………………………………………. 65

خلاصه مطالب …………………………………………………………………………………………….. 67

فصل اول :

تعریف شبكه

هرگاه به وسیله سیم كشی ، چند مصرف كننده یا چند دسته از آنها از جریان برق استفاده كنند سیم كشی را شبكه نامند.

شبكه توزیع :

شبكه توزیع ، انرژی مورد نیاز مشتركین خانگی ، تجاری و برخی از صنایع كوچك را تأمین می‌كند.

شبكه های الكتریكی از نظر های مختلف

شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت ، از نظر تعداد سیم ، از نظر نوع اتصال و از نظر ساخت به شرح زیر تقسیم بندی می شوند:

شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت

شبكه های الكتریكی از نظر طبیعت به شبكه های جریان متناوب (AC) و شبكه های جریان مستقیم (DC) تقسیم می گردند.

شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم

تقسیم بندی شبكه های الكتریكی از نظر تعداد سیم به طور متداول به شرح زیر است:

الف- شبكه های توزیع جریان مستقیم

شبكه های توزیع جریان مستقیم مطابق شكل های(……….) به ترتیب دو سیمه و سه سیمه می باشند در شبكه سه سیمه جریان مستقیم ، اختلاف پتانسیل بین دو سیم خارجی دو برابر اختلاف پتانسیل بین یك سیم خارجی و سیم میانی است .

شكل – شبكه دو سیمه جریان مستقیم شكل- شبكه سه سیمه جریان مستقیم

ب- شبكه های توزیع جریان متناوب فشار ضعیف (220 ولت تك فاز یا 380 ولت سه فاز )

شبكه های توزیع فشار ضعیف به صورت دو سیمه‌، سه سیمه ، چهار سیمه واغلب به صورت پنج سیمه مطابق شكل های ( ……..) احداث می گردند.

شكل – شبكه دو سیمه‌جریان متناوب (220ولت ) شكل– شبكه سه سیمه‌جریان متناوب

شكل – شبكه فشار ضعیف چهار سیمه شكل – شبكه فشار ضعیف پنج سیمه

در شبكه پنج سیمه ترتیب قرار گرفتن سیم ها زا بالا به پایین سیم نول ،سیم معابر و پس از آن سه فاز است به دلیل وجود صاعقه ( رعد و برق ) سیم نول را بالاتر از همه قرار می دهند تا توسط سیم نول رعد و برق ایجاد شده به زمین منتقل گردد و صاعقه اثری روی فازهای دیگر نگذارد. اختلاف پتانسیل بین دو فاز در شبكه فشار ضعیف 380 ولت و اختلاف پتانسیل بین یك فاز و نول 220 ولت می باشد

شبكه های توزیع 20 كیلو ولت ( فشار متوسط )

شبكه های توزیع 20 كیلو ولت به صورت سه فاز مطابق شكل (…) می باشند حداقل ارتفاع شبكه 20 كیلو ولت تا زمین 4/5 متر است ولی برابر استاندارد وزارت نیرو مقدار آنرا 5/6 تا 5/7 متر در نظر می گیرند زیرا احتمال نصب شبكه فشار ضعیف زیر شبكه فشار متوسط وجود دارد و همچنین به خاطر عبور و مرور زیاد بایستی فاصله آزاد سیم تا زمین بیشتر شود .

شكل – شبكه توزیع 20 كیلو ولت

فصل دوم :

سیم های هوائی و كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه

در این فصل سیم های هوائی و متعلقات مربوطه همچنین كابلهای زمینی و متعلقات مربوطه به شرح زیر مورد بررسی قرار می گیرند.

هادی ها

ارتباط مولد و مصرف كننده فقط از طریق اجسام هادی ( فلزات ) امكان پذیر می باشد بنابراین هادیها یكی از اجزاء اصلی شبكه محسوب می گردند یك هادی خوب بایستی دارای مشخصات زیر باشد :

 • · دارای قابلیت هدایت الكتریكی بالا ( یا مقاومت ویژه كم ) باشد
 • دارای استحكام مكانیكی زیاد باشد
 • انعطاف پذیر باشد
 • استقامت شیمیایی داشته باشد .
 • اقتصادی بوده و فراوان باشد .

مس و آلومینیوم از جمله فلزاتی هستند كه دارای مشخصات فوق می باشند .

-مس

چون چگالی جریان هادی مسی زیاد است برای یك جریان نامی معین سطح مقطع كوچكتری داشته و در نتیجه در خطوط هوائی سطح كمتری در برابر فشار باد خواهد داشت .

استقامت كششی آن را می توان با افزودن مقدار كمی ( حدود 1%) كادمیوم بالا برد سه نوع سیم مسی در شبكه های برق به شرح زیر مورد استفاده قرار می گیرد .

الف – مس سخت یا زده شده كه دارای مقاومت مكانیكی بالا بوده و حداقل مقاومت كششی آن می باشد بار مكانیكی مجاز مس سخت 14 تا است

ب- مس نیمه سخت دارای مقاومت مكانیكی و قابلیت هدایت نسبتاً‌خوبی بوده و مقاومت مكانیكی آن در حد گسیختگی می باشد در شبكه های فشار ضعیف با توجه به اینكه جریان زیاد می باشد مقرون به صرفه تر است كه از مس سخت و یا مس نیمه سخت به صورت هادیهای لخت استفاده شود .

پ- مس نرم كه از آن برای محكم كردن سیم روی مقره َ( اصلی نمودن سیم روی مقره ) استفاده می گردد.

هادی های مسی بصورت افشار یا مفتولی بوده كه سطح مقطع نوع مفتولی آن معمولاً تا حداكثر 10 میلی متر مربع است .

آلومینیوم

آلومینیوم هادی دیگری است كه در شبكه های الكتریكی از آن استفاده می شود از آنجائیكه وزن مس نسبت به آلومینیوم بیشتر است مس در اسپانها فلش ( شكم ) بیشتری ایجاد نموده و در نتیجه هزینه پایه ها را بالاتر می برد بنابراین در خطوط انتقال انرژی اقتصادی تر است كه از آلومینیوم استفاده گردد.

قابلیت هدایت الكتریكی آلومینیوم از مس كمتر ولی قیمت آن ارزانتر است تأثیر عوامل جوی و رطوبت بر روی آن به مراتب بیشتر از مس بوده و در هوای مرطوب زود اكسیده می شود .

استحكام مكانیكی آلومینیوم از مس كمتر است حداكثر مقاومت كششی آن بوده و بار مكانیكی مجاز آن می باشد از این رو برای افزایش استحكام مكانیكی آلومینیوم آن را به صورت آلیاژ با آلومینیوم فولاد به شرح زیر بكار می برند:

الف _ آلملك

این فلز كه در آلمانی به آلدرای معروف است از آلیاژی به مقدار 3/98% آلومینیوم و بقیه از منیزیم و سلیسیم تشكیل می شود قابلیت هدایت الكتریكی آلملك 10% از آلومینیوم خالص كمتر ولی استحكام مكانیكی آن خیلی زیادتر می باشد .

ب- آلومینیوم فولاد (ACSR)

هادی الومینیوم فولاد از یك یا چند مغز فولادی تشكیل شده كه اطراف آن رشته های آلومینیومی قرار دارند. مغز فولادی برای افزایش استحكام مكانیكی و رشته های آلومینیومی به منظور هدایت الكتریكی است بمنظور جلوگیری از زنگ زدگی و همچنین خوردگی بین سیم های فولادی و آلومینیومی بایستی از فولاد گالوانیزه استفاده شود لازم به ذكر است كه هادی آلملك نسبت به هادی آلومینیوم فولاد دو عیب دارد :

 • اول اینكه قابلیت استنباط آن بیشتر است بنابراین مجبوریم پایه های بلندتری انتخاب كنیم
 • دیگر اینكه سبكتر از الومینیوم فولاد می باشد در نتیجه در مقابل باد انحراف بیشتری داشته و بنابراین بایستی از اسپان های ( فاصله افقی بین دو پایه ) كوتاه تری استفاده گردد. در جدول () برخی از پارامترهای سیم های آلومینیوم و مس با یكدیگر مقایسه شده اند.

جدول (1) مقایسه سیم های مسی و آلومینیوم با یكدیگر

در زیر نكاتی چند آمده است :

نكته 1- برای بالا بردن قابلیت انعطاف پذیری هادیها‌( آلومینیوم مس ) آنهارا مخصوصاً در مقاطع بزرگ به صورت چند رشته ای می سازند جهت چرخش هر لایه در هادیهای چند رشته ای بر خلاف لایه های مجاور می باشد تا از باز شدن رشته ها جلوگیری شود تعداد رشته ها در هادیهای چند رشته ای از فرمول زیر محاسبه می گردد:

كه معمولاً 61.37.19.7 و غیره خواهد بود در فرمول فوق A تعداد رشته ها و k تعداد لایه ها می باشد .

نكته 2: برای اتصال سیم آلومینیوم و سیم مس باید از كلمپ بی متال استفاده شود در غیر اینصورت در اثر رطوبت یك پیل برقی با مدار بسته ای بوجود می آید كه قطب مثبت آنرا مس و قطب منفی آنرا آلومینیوم تشكیل می دهد و در نتیجه باعث می گردد كه پس از مدتی در اثر عبور جریان هادی آلومینیوم خرده شود .

نكته 3: اگر در موقع سیم كشی فشار قوی حلقه سیم ACSR كم بیاید و لازم شود مقداری سیم از قرقره دیگر به آن متصل شود و یا اینكه موقع تعمیر و نوسازی خطی در اثر چیدن خط مقداری از سیم كوتاه شود و به سیم گیر نرسد و یا بدلایلی نظیر باد و طوطفان سیم های شبكه بریده شود در اینصورت باید مقداری سیم به آن اضافه نمود بدین منظور ، جهت اتصال دو سیم از بوش اسپلایس استفاده می گردد.

ابزار كار عبارتست از :

 • دستگاه پرس هیدرولیكی مخصوص فولاد و آلومینیوم
 • فك های متناسب با مقطع سیم
 • اره آهن بر ( یا لوله بر )
 • برس سیمی نرم و پارچه آستری

وسایل مورد نیاز :

 • بوش آلومینیومی
 • بوش فولادی
 • ظرف پلاستیكی محتوی ماده خمیری شكل مخصوص
 • میخ پرچ های مربوطه بوش

تذكر 1- بوش اسپلایس ها تا سطح مقطع 70 میلیمتر مربع بدون مغز فولاد و خود دارای ماده خمیری شكل مخصوص می باشد .

تذكر 2- ماده خمیری شكل مخصوص تركیبی است از 70% كرومات روی و 30% روغن برزك خالص

تذكر 3- بوش اسپلایس را متناسب با سطح مقطع سیم مربوطه انتخاب كرده و قبل از شروع سوراخ های هر دو بوش فولادی و آلومینیومی را تمیز كنید .

دستورالعمل استفاده از بوش اسپلایس در پیوست 1آمده است .

انواع سیم گیر

انواع سیم گیرعبارتند از :

الف- سیم گیر سه پیچ جهت سیم های آلومینیوم فولاد تا مقطع 70 میلیمتر مربع

ب- سیم گیر پنج پیچ جهت سیم های آلومینیوم فولاد از مقطع 70 میلیمتر مربع به بالا

– قطعات یك سیم گیر

قطعات سیم گیر عبارتند از :

الف – بدنه سیم گیر كه جنس آن از آلومینیوم می باشد

ب – مغزی

پ – پیچ یو(U) شكل

ت-واشر فنری

ث – پین

ج – اشپیل

پایه ها

پایه ها وسایلی هستند كه سیم های هوایی را از دسترس دور نگهداشته و برای حمل این سیم ها به كار می روند. طول پایه با در نظر گرفتن فاصله آزاد سیم از زمین انتخاب می شود واین فاصله نباید از مقدار استاندارد كمتر گردد. پایه بایستی دارای خواص زیر باشد .

 • از نظر مكانیكی قوی بوده و دارای ضریب اطمینان 5/2 تا3 باشد .
 • پایه باید بدون كم شدن مقاومت آن ، از نظر وزن سبك باشد .
 • ارزان باشد
 • دارای عمر طولانی ( بادوام ) باشد
 • برای نصب یا مونتاژ تجهیزات خطوط ، دسترسی به آنها آسان باشد
 • دارای شكل ظاهری خوبی باشد

پایه ها به سه دسته چوبی ، بتونی و فولادی تقسیم می شوند.

پایه های چوبی :

در شبكه های فشار ضعیف و فشار متوسط و درجائی كه چوب فراوان است از این پایه ها می توان استفاده نمود در شبكه فشار متوسط كه به استحكام و مقاومت بیشتری نیاز می باشد از بازوها یا بریس هائی ( بست ) كه به شكل (×) می باشند بعنوان پشت بند استفاده می گردد همچنین در شبكه های بیست كیلو ولت در صورتیكه به دلیل دره های عریض و طویل اسپان بلندی انتخاب شده باشد پایه های چوبی را در دو طرف اسپان مربوطه به شكل H بكار می برند و معمولاً‌تیرهای هر دو طرف را دادند می نمایند.

پایه های چوبی دارای مزایای زیر می باشند :

 • پایه های چوبی عایق طبیعی خوبی هستند
 • در مناطقی كه چوب فراوان می باشد ارزانتر تمام می شود
 • بعلت سبكی آنها حمل و نقل آنها آسانتر است .

تذكر : پایه های چوبی باید راست و قوی و مخروطی شكل و بدون گره باشند .

انواع پایه های چوبی

سه نوع چوبی كه در جهان و در ایران نیز برای پایه های خوبی استفاده می شود عبارتند از :

الف – درخت سور آزاد

با دوام ترین نوع پایه بوده و پر از گره های كوچك می باشد ولی سبك ، محكم و نسبتاً راست و مخروطی شكل است .

ب- درخت شاه بلوط

پایه ای محكم و با دوام و دارای گروه هائی كمتر از سرو بوده ولی كج و ناصاف می باشد چوب های سر و و شاه بلوط به كندی می پوسند

درخت كاج

درخت كاج معمولاً به رنگ زرد و مخروطی شكل است و به خاطر ظاهر خوب و استقامت كافی ، بیشتر از دو نوع چوب دیگر مورد استفاده قرار می گیرد .

اشباع پایه های چوبی :

وجود دائمی رطوبت هوا و مواد شیمیایی خورنده در زمین باعث می شود كه پایه ها به تدریج پوسیده شوند برای جلوگیری از فساد پایه ها و خوردن موریانه و حشرات موزی داخل خاك، بایستی آنها را به وسیله یك ماده محافظت كننده به صورت اشباع در آورد برای اشباع پایه ها بیشتر از روغن قطران و یا پنتاكلروفنل استفاده می كنند این مواد به طور متوسط عمر پایه های چوبی را دو برابر می كنند

طبقه بندی پایه های چوبی

پایه های چوبی را بر حسب حداقل محیط یا قطر در 30 سانتیمتری از رأس تیر و حداقل محیط با قطر در 183 سانتیمتر ازانتهای تیر به هفت طبقه تقسیم می كنندجدول 2 برای اینكه تیری در یك طبقه قرار گیرد بایستی حتماً هر دو شرط را تواماًداشته باشد طبقه های 1و2 را تیر چوبی سنگین و طبق های 3و 4 را تیر چوبی نیمه سنگین و طبقه های 5و6و 7 را تیر چوبی سبك می نامند ضمناً یك سنگین ترین و طبقه هفت سبكترین یا لاغرترین تیر چوبی می باشد .

جدول 2 -مشخصات تیرهای چوبی 9 و 12 متری

گام پایه های چوبی

عمل تراش یا بریدن قسمتی از تیر بمنظور جا دادن كراس آرم را گام می گویند در بعضی موارد این گام از یك شكاف نسبتاً مقعر به عمل 5/12 میلیمتر درست شده كه برای جلوگیریاز تكان خوردن كراس آرم ایجاد می شود .

شكل 1- گام در پایه های چوبی

برش

معمولاً سرپایه ها را قبل از اشباع برش می دهند این عمل برای جلوگیری از تراكم یخ و برف كه باعث پوسیدگی تیر می شود انجام می گیرد این برش معمولاً به دو صورت مطابق شكل های (2 الف و 2 ب) انجام می شود .

شكل 2

پایه های بتنی

امروزه پایه های بتنی تقریباًجای پایه های چوبی را گرفته اند زیرا هم از نظر شكل جالب تر و هم با دوام تر می باشند این پایه هانسبت به پایه های چوبی سنگین تر بوده و حمل و نقل آنها گرانتر تمام می شود ولی از نظر مكانیكی بسیار قوی بوده و عمر بیشتری دارند. این پایه ها بخصوص در جاهائی كه عمر تیر چوبی بدلیل مواد خورنده زمین كم می باشد مورد استفاده قرار می گیرند .

تقسیم بندی تیرهای بتنی

تیرهای بتنی به دو دسته تو پر و تو خالی به شرح زیر تقسیم بندی می گردند:

الف) پایه های بتنی توپر

پایه های بتنی تو پر از میله گردهای بلند و بتن تشكیل شده است و معمولاً به شكل H یا چهار گوش می باشند و پله هائی در قسمت های مادگی آن وجود دارد از نظر بلندی به دو دسته 9 متری و 12 متری و از نظر تحمل قدرت مكانیكی به سه دسته 200 و 400و 800 كیلوگرمی نیروئی تقسمی می شوند منظور از تیر بتنی 200كیلوگرمی این است كه نیروی مجازی كه می توان بر روی نری تیر در 30 سانتیمتری از رأس تیر (‌تقریباً محل اتصال كراس آرم به تیر ) وارد كرد 200 كیلوگرم نیرو می باشد كه 40% نیروی نهائی تیر است .

ب) پایه های بتونی نوع توخالی

پایه های بتنی تو خالی بدین ترتیب ساخته می شوند كه میله گردهای مقاوم و بتن را در داخل محفظه مخروطی شكل با طول مورد نظر می ریزند و سپس بوسیله یك ماشین مخصوص مناسبی برای مدت 10 تا 15 دقیقه آنرا می چرخانند این عمل باعث می شود كه بتن بوسیله نیروی گریز از مركز بطرف خارج فشرده گردد و در داخل تو خالی شود . پایه های بتنی تو خالی سبكتر از نوع تو پر می باشند پایه های بتنی تو خالی به شكل گرد بوده و از نظر تحمل نیروی مكانیكی به پنج دسته 200،400،600،800،1000 كیلوگرمی تقسیم می شوند در جدول (3) مشخصات پایه‌های سیمانی 9 و 12 متری داده شده است .

جدول 3- مشخصات پایه های سیمانی 9-12

در محل و نصب پایه های بتنی نكات ایمنی زیر باید رعایت شوند :

 • هنگام بلند كردن پایه های بتنی بوسیله جرثقیل بایستی قلاب یا زنجیر در مركز ثقل تیربسته شود .
 • هنگام نصب پایه بتنی نبایستی تا زمانیكه عملیات كوبیدن اطراف پایه خاتمه نیافته است جرثقیل را رها كند .
 • نبایستی پایه های بتنی را از سمت مادگی به روی زمین خواباند زیرا اگر زمین ناصاف باشد باعث شكستن تیر می شود .
 • اگر از قلاب برای بلند كردن پایه استفاده شود نبایستی یك مرتبه پایه از جا برداشته شود زیرا باعث خرد شدن بتن در محل آویز قلاب می گردد.
 • چون مادگی تیرهای بتنی قابلیت تحمل نریو را ندارند نبایستی از سمت مادگی در سر زوایای تند وانتهای خط استفاده شود .

پایه های فولادی

در جاهائی كه به قدرت زیادی نیاز باشد از پایه های فولادی استفاده می شود معمولاً پایه های فولادی به دو نوع لوله ای و یا اسكلتی ساخته می شوند، نوع لوله ای آن شامل چند قسمت لوله ای شكل است كه با قطرهای مختلف روی یكدیگر سوار می شوند و نوع ساختمانی ( اسكلتی ) از چندین نبشی فولادی تشكیل شده كه به یكدیگر پیچ یا جوش شده اند عمر پایه های فولادی نسبتاً زیاد است و در معرض حمله حشراتی مانند موریانه قرار نمی گیرند این پایه ها بایستی گالوانیزه باشند .

نصب پایه ها

حفر چاله برای یك پایه باید به نحوی باشد كه بتواند كلیه نیروها و لنگرهای وارد را تحمل كرده و پایه راهمچنین استوار در خاك نگهدارد برای حفر چاله بایستی عوامل زیر را در نظر گرفت .

 • اندازه طول و قطر پایه
 • جنس زمین
 • وزن و نیروهای كششی

جنس زمین

به طور كلی ، وزارت نیرو زمین ها را از نظر جنس زمین به سه دسته به شرح زیر تقسیم می كند:

الف – زمین های سست كه به راحتی با كلنگ كنده می شوند

ب – زمین های سفت كه به سختی با كلنگ كنده می شوند

پ- زمین های سنگلاخ كه برای كندن چاله احتیاج به دینامیت یا كمپرسور می باشد و از تخته سنگ سخت و یكپارچه تشكیل می گردند.

عمق چاله

عمق چاله به وسیله طول تیر ، جنس زمین ، وزن وعوامل كششی ، تعیین می گردد معمولاً عمق چاله ها را از طول تیر در نظر می گیرند ولی می توان از فرمول تجربی زیر نیز استفاده نمود. بطور كلی عمق چاله بایستی باندازه 10% طول كل تیر باضافه 60 سانتیمتر باشد

برای تیر 9 متری :(2-2)

برای تیر 12 متری :

البته بایستی توجه داشت كه عمق چاله در زمین های بسیار سخت و تخته سنگها لازم نیست كه به اندازه عمق چاله در زمین های خاكی باشد همچنین برای نصب تیر در زمین های شنی و باتلاقی بایستی عمق چاله را بیشتر در نظر گرفت .

ابعاد گودها

عمق گودال ها را می توان از فرمول تجربی زیر تعیین نمود.

كه در آن h عمق گودال بر حسب سانتیمتر و l طول پایه بر حسب سانتیمتر است ابعاد گودها برای پایه های 9 متر و مهار فشار ضعیف در جدول 4) آمده است .

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی شبكه های الكتریكی , سایت بررسی شبكه های الكتریكی , بررسی شبكه های الكتریكی pdf , بررسی شبكه های الكتریكی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل