اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها-sidaa

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

دانلود اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها با کیفیت عالی , اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها قابل ویرایش , اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها

اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها-sidaa

دسته بندی عمران
فرمت فایل zip
حجم فایل 833 کیلو بایت
تعداد صفحات 81
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فصل یكم ؛ تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

1-1 نمادها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 5

2-1 عبارات و اصطلاحات………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 7

فصل دوم ؛ دامنه و حدود كاربرد…………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 15

1-2 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 15

فصل سوم ؛ مشخصات مصالح…………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

1-3 فولاد مصرفی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

2-3 جوش…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 16

3-3 پیچ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 16

فصل چهارم ؛ بارها و تركیب بارها………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

1-4 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 17

2-4 تركیب بارهای شامل زلزله طرح ………………………………………………………………………………………………………………………………….. 17

3-4 تركیب بارهای شامل زلزله تشدید یافته ……………………………………………………………………………………………………………………… 17

4-4 تركیب بارهای شامل زلزله حداكثر مورد انتظار………………………………………………………………………………………………………….. 18

فصل پنجم ؛ الزامات عمومی اتصالات……………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

1-5 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 19

2-5 اتصالات جوشی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 19

3-5 اتصالات پیچی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 20

فصل ششم ؛ الزامات عمومی اعضا …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

1-6 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 21

2-6 الزامات عمومی ناحیه شكل پذیر اعضا…………………………………………………………………………………………………………………………. 21

3-6 كمانش موضعی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 21

4-6 الزامات عمومی ستونهای سیستم باربر جانبی لرزه ای…………………………………………………………………………………… 23

1-4-6 بار محوری ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله ………………………………………….. 23

2-4-6 برش ستونها در تركیب بارهای شامل زلزله………………………………………………… 23

3-4-6 محدودیتهای هندسی ……………………………………………………………………. 24

24 ………………………………………………………………………………………………………………………………….. k ، 5-6 ضریب طول مؤثر ستونها

6-6 وصله ستونهای سیستم باربرجانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………… 24

7-6 اتصالات پای ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 25

8-6 ستون های غیر باربر جانبی لرزهای……………………………………………………………………………………………………………………………….. 25

فصل هفتم ؛ سیستمهای باربر جانبی لرزهای………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

1-7 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 27

فصل هشتم ؛ قابهای خمشی ویژه……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 28

1-8 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 28

-2-8 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 28

3-8 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 29

4-8 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 36

-1-4-8 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 37

-2-4-8 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 38

-3-4-8 پایداری ورق های چشمه اتصال…………………………………………………………… 38

5-8 ورقهای پیوستگی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 39

6-8 نسبت مقاومت خمشی ستون به تیر……………………………………………………………………………………………………………………………. 40

7-8 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 41

8-8 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 42

فصل نهم ؛ الزامات قابهای خمشی متوسط………………………………………………………………………………………………………………………… 43

1-9 ملاحظات كلی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 43

2-9 نیروهای نظیر تشكیل مفصل پلاستیك………………………………………………………………………………………………………………………. 43

3-9 اتصال تیر به ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

4-9 چشمه اتصال………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 43

-1-4-9 برش چشمه اتصال……………………………………………………………………….. 44

-2-4-9 ورق های تقویت چشمه اتصال…………………………………………………………….. 44

-3-4-9 پایداری ور قهای چشمه اتصال …………………………………………………………… 44

5 ورق های پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 44 -9

6-9 تیرها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 44

7-9 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 45

فصل دهم ؛ الزامات قابهای خمشی معمولی……………………………………………………………………………………………………………………………… 46

1-10 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

2-10 اتصال تیر به ستون…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 46

3-10 چشمه اتصال ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 46

-1-3-10 برش چشمه اتصال ……………………………………………………………………… 46

-2-3-10 ورقهای تقویت چشمه اتصال …………………………………………………………… 46

-3-3-10 پایداری ورقهای چشمه اتصال………………………………………………………….. 46

4-10 ورقهای پیوستگی………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 46

5-10 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 47

6-10 ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 47

فصل یازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای ویژه…………………………………………………………………………………………………….. 48

1-11 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

2-11 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 48

3-11 توزیع نیروهای جانبی………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 49

4-11 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 50

-1-4-11 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 50

-2-4-11 طراحی خمشی اتصال مهاربند ………………………………………………………….. 50

-3-4-11 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گیره اتصال………………………………………………. 51

5-11 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 51

-1-5-11 ملاحظات كلی………………………………………………………………………….. 51

-2-5-11 تیر دهانه مهاربندهای 7 و 8 شكل ………………………………………………………. 51

6-11 ستونها و وصلههای ستون ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 53

فصل دوازدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده همگرای معمولی…………………………………………………………………………………………….. 55

1-12 ملاحظات كلی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 55

2-12 اعضای مهاربندی……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3-12 توزیع نیروی جانبی…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 55

3

4-12 اتصالات مهاربندها……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 55

-1-4-12 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 55

-2-4-12 مسیر انتقال نیروی مهاربند به گره اتصال ……………………………………………….. 56

5-12 تیرها…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

6-12 ستونها و وصله ستونها …………………………………………………………………………………………………………………………………………… 56

فصل سیزدهم ؛ الزامات قابهای مهاربندی شده واگرا………………………………………………………………………………………………………………… 57

1-13 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

2-13 مدلسازی و تحلیل قاب……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 57

3-13 الزامات عمومی تیرهای دهانه مهاربندی شده……………………………………………………………………………………………………………. 58

4-13 تیر پیوند…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 58

-1-4-13 محدودیت ها……………………………………………………………………………. 58

-2-4-13 برش تیر پیوند …………………………………………………………………………. 59

59…………………………………………… γp ، -3-4-13 زاویه چرخش غیرارتجاعی مجاز تیر پیوند

-4-4-13 اتصال تیر پیوند به ستون……………………………………………………………….. 60

-5-4-13 تقویت كننده های عرضی تیر پیوند ……………………………………………………… 61

-6-4-13 مهارجانبی تیر پیوند……………………………………………………………………. 62

5-13 تیر ناحیه خارج از تیر پیوند………………………………………………………………………………………………………………………………………. 62

-1-5-13 نیروهای طراحی………………………………………………………………………… 63

-2-5-13 مهارجانبی تیر………………………………………………………………………….. 64

-3-5-13 اتصال تیر ناحیه خارج از تیر پیوند به ستون …………………………………………….. 64

-4-5-13 اتصال بال به جان تیر ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………… 64

6-13 طراحی مهاربندها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 64

-1-6-13 نیروی طراحی ………………………………………………………………………….. 64

-2-6-13 جزییات مهاربندها ……………………………………………………………………… 64

-3-6-13 اتصالات مهاربندها ……………………………………………………………………… 65

-4-6-13 مسیر انتقال نیروی مهاربند در گره اتصال……………………………………………….. 65

7-13 طراحی ستونها و وصله ستونها………………………………………………………………………………………………………………………………. 65

8-13 تعیین نیروهای طراحی اعضای ناحیه خارج از تیر پیوند…………………………………………………………………………………………… 65

فصل چهاردهم ؛ سیستمهای دوگانه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 67

1-14 ملاحظات كلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 67

2-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای ویژه ………………………………………………………. 67

-1-2-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 68

-2-2-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 68

-3-2-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 68

-4-2-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 68

3-14 سیستم دوگانه تركیب قاب خمشی ویژه با قاب مهاربندی شده همگرای معمولی………………………………………………….. 69

-1-3-14 تیرها…………………………………………………………………………………… 69

-2-3-14 ستونها و وصلههای ستون……………………………………………………………… 69

-3-3-14 مهاربندها………………………………………………………………………………. 69

-4-3-14 اتصالات………………………………………………………………………………… 69

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها , سایت اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها , اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها pdf , اتصالات، مهاربند، تیرها و ستون ها 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل