دسته‌بندی نشده · ژانویه 21, 2022 0

دانلود مقاله آبیاری-sidaa

دانلود مقاله آبیاری

دانلود دانلود مقاله آبیاری با کیفیت عالی , دانلود مقاله آبیاری قابل ویرایش , دانلود مقاله آبیاری

دانلود مقاله آبیاری

دانلود مقاله آبیاری-sidaa

دسته بندی کشاورزی و زراعت
فرمت فایل doc
حجم فایل 112 کیلو بایت
تعداد صفحات 64
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

دوره دو جنگ فراجهانی شاهد كاهش شدید درفعالیتهای آبیاری بوده است كه به طوراساسی به رشد زیاد تولید كشاورزی كمك كرده است كه انسانیت را قادرمیسازد تا جمعیت دوبرابرش را تغذیه كند. هرچند تمایزی باید بین كمك مثبت كلی آبیاری وآبرسانی به قابلیت تولید كشاورزی و رفاه اقتصادی و مقدارمهمی از تخصیص نادرست سوء اداره منابعی كه با توسعه آبیاری همراه بوده اند صورت بگیرد. هرچند دربسیاری ازموارد منابع آبرسانی بیش ازحد توسعه یافته اند. همچنین سرمایه بیش ازحد خرج شده است و هزینه های مهمی برحسب فقدان اكوسیستم ،انقراض گونه های ماهی و آلودگی منابع آبرسانی بیش ازحد پرداخت شده است.این فصل دیدگاهی اقتصادی را درمورد كمك منابع آبیاری وآبرسانی به توسعه كشاورزی گذشته و مدیریت آینده منابع آبرسانی فراهم میكند.

كارایی مصرف آب تحت تاثیر تصمیماتی صورت گرفته در بسیاری ازسطوح قرارگرفته است . ما دراین فصل بی كفایتی هایی كه میتواند درسطوح مختلف مدیریت آبرسانی رخ دهد را تحلیل میكنیم. ما ابتدا با بحث كردن مصرف آب آبیاری توسط فردی شروع میكنیم وازاینرو به اهمیت مدیریت آبرسانی منطقه ای می پردازیم. ما ازاینرو اهمیت ملاحظات پویادرمورد آینده و نقش مدیریت بین منطقه ای را مورد بحث قرارمیدهیم. با هم این بخش هاچاچوبی اقتصادی رابرای طرح كردن سازمانهای آبرسانی و خط مشی هایی برای افزایش دادن تخصیص منابع آبرسانی و جلوگیری كردن ازبی كفایتی فعلی درسیستم های منبع آبرسانی ارائه میكنند. دومین قسمت فصل عطفیوهزینه هایی كه ازطریق پروژه های آبرسانی وآبیاری كشاورزی دركشورهای درحال توسعه تحقق یافته اند را مرورمیكند. معدودی از ارزیابی های یكپارچه شده عملی درمورد این پروژه ها وجود دارد ، ازاینرو ما قطعات را به هم پیوست میدهیم و اطلاعات را با بحث های مفهومی تركیب میكنیم.

1- مرور : قرن قبلی شاهد رشد بی سابقه ای درپروژه های آبیاری درسطحی جهانی بوده است . استفاده از آبیاری چاه لوله ای هزینه استفاده كردن ازآب های زیرزمینی را كاهش داده است و كمك رسانی مخزن ها وكانال های بزرگ برای رسیدن به ایمنی غذا مورد استفاده قرارگرفته است . زمین آبیاری شده درسرتاسر جهان از50 میلیون هكتار در1900 به 267 میلیون هكتار درامروز افزایش داشته است كه اكثر این افزایش دركشورهای درحال توسعه است .درحال حاضر 75 درصد اززمین زیر كشت دركشورهای درحال توسعه است . آبیاری مقدارزمین زیركشت و محصولات زمین كشت فعلی را افزایش داده است. جدول 1 رشد درمناطق آبیاری شده جهانی را دردهه های اخیر نشان میدهد. برخی مناطق همچون آسیا به طورزیادی ازآبیاری سود كردند . كشورهایی با بزرگترین مناطق درآبیاری چین و هند و ایالات متحده هستند كه به طورهمسانی شامل نیمی اززمین آبیاری شده جهان میباشند. دیگر مناطق همچون آفریقا زمین زیر كشت كمی دارند. جهان كلی نشان دهنده افزایش زیادی درزمین آبیاری شده است كه تقریباً دریك چارچوب زمانی 3 ساله دوبرابر میشوند. به علاوه جدول یك درصد زمین دروشده قابل كشت آبیاری شده را نشان میدهد. این درصد به طورمهمی بین مناطق تغییر میكند. به طورمثال در1995 ، آسیا 32.4 درصد اززمین كشت كلی تحت آبیاری را دارد درحالی كه درآفریقا آن تنها 6.1 درصد بود . همچنین بعضی ازكشورها چون ایالات متحده وچین سهم زمین قابل كشتشان را درآبیاری داشتند كه نسبتاً بین 1965 و 1995 ثابت باقی ماند درحالی كه درهند این درصد تقریباً دوبرابر شده است . درحالی كه زمین كمی درآبیاری دربرخی مناطق جهان همچون آفریقا وجود دارد ، دربعضی ازموارد مقدارمهمی زمین آبیاری شده بالقوه وجود دارد. جدول 2 عامل بالقوه رابرای زمین آبیاری شده درآفریقا و آسیا و آمریكای جنوبی نشان میدهد. یك مورد جالب برای مشاهده این است كه نسبت واقعی به عامل بالقوه زمین آبیاری شده درآسیا بیشتراز آفریقا و آمریكای جنوبی است. یك نتیجه گیری كه ما میتوانیم ازاین جدول بكنیم این است كه توسعه آینده وسعت زمین به جریب آبیاری شده درآسیا محدود است ،‌ اما عامل بالقوه مهمی دردیگر مناطق درحال توسعه جهان وجود دارد. هرچند توزیع عامل بالقوه زمین آبیاری شده یك مقدار تغییر قابل ملاحظه دارد. این تغییر درآفریقا و پیامدهایش برای توسعه و ایمنی غذایی به طورجزئی تر درrosegrant و perez بحث شده است . یك نگرانی مهم برای آینده منبع محدود آب شیرین است . سالهای اخیر شاهد كاهش درتعداد پروژه های آبرسانی ایجاد شده درجهان به علت نگرانی های محیطی وهزینه ای بوده است .اكثر مناطقی كه محل های خوبی برای پروژه های آبریانی هستند قبلاً توسعه یافته بودند وبیشتردرمورد اثرات منفی محیطی ساخت سدهای بزرگ و سیستم های آبیاری بد مدیریت شده شناخته شده است . شواهد این تغییر میتواند درپروژه های سرمایه گذاری شده توسط بانك جهانی مشاهده شود. درآنجا تغییری ازتوسعه پروژه های جدید آبیاری با افزایش تسهیلات آبیاری فعلی وجود داشته است. نمونه ای ازاین نوع پروژه رقابت ذخیره كردن آب درمنطقه دریای آرال است . منابع آبرسانی به طور یكنواخت دراطراف جهان توزیع نشده اند و مناطق خشك به داشتن تضادهایی درمورد منابع آبرسانی ادامه میدهند. به علاوه رشدجمعیت دركشورهای درحال توسعه پیش بینی شده است كه تقاضای كلی برای غذا را درقرن آینده افزایش میدهد. آنهایی كه دركشورهای درحال توسعه هستند محصولات گوشتی بیشتری میخورند و درنتیجه تقاضارابرای محصولات غله ای به عنوان تغذیه دام افزایش میدهند. تخمیناتی توسط IFPRI نشان میدهد كه برای برآورده كردن تقاضادر2020 ، تولید جهانی محصولات غله ای باید 40درصد بیش ازسطوح 1995 افزایش داشته باشد. مدیریت بهتر سیستم های آبرسانی فعلی همراه با استفاده ازفن آوری های آبیاری موثرتر دردهه های آینده ضروری است . ازاینرو این فصل هم كارایی سیستم های آبیاری درگذشته را وهم مسیر اصلاح سیستم آبرسانی را برای آینده معرفی میكند.

2- ابعاد چندگانه مدیریت آبرسانی : كارایی مصرف آب تحت تاثیرتصمیماتی درچندین سطح مدیریت قرارمیگیرد. نمودار زیر نشان میدهد كه چه انتخاباتی درهرسطح ازمدیریت صورت گرفته است و چگونه این سطوح مختلف به هم ارتباط دارند. سئوالات لیست شده به معنی لیست كامل و جامعی نیستند اما بعضی ازانتخابات صورت گرفته در هرسطح و انتخاباتی كه بركارایی سیستم كامل آبرسانی تاثیرمیگذارد به تصویر میكشد . درانتخاب كردن طرح سیستم بهینه استفاده كردن ازروش القایی پسرو و پایه ریزی كردن طرح سیستم براساس واكنشهای پیش بینی شده درسطوح منطقه وزراعی مهم است .

نمودار ص 9 :

نمودار 1- سطوح چندگانه مدیریت سیستم آبرسانی :

1- مدیریت آبرسانی درسطح زراعی : انتخابها : 1- تخصیص زمین – چند جریب برای هرمحصول اختصاص داده شده است ؟2- آبیاری : آیا باید محصولات آبیاری شوند یا خیر ؟ 3- چه نوع سیستم آبرسانی ( سنتی یامدرن ) باید مورد استفاده قراربگیرد ؟

واگذاری منطقه ای : انتخاب ها : 1- آب چگونه باید بین ناحیه ها اختصاص داده شود ؟ 2- چه مقدار درزمینه نگه داری ساختار انتقال سرمایه گذاری میشود ؟‌3- چگونه آب باید برای مصرف كنندگان مختلف قیمت گذاری شود ؟

طراحی سیستم : انتخاب ها : 1- نسبت آب های زیرزمینی به آب سطح مصرف شده دریك سیستم مصرفی ربط دهنده چه باید باشد؟ 2- درمورد یك پروژه آبرسانی چه مقدارباید سرمایه گذاری شود ؟ 3- ظرفیت یك پروژه جدید آبرسانی چه باید باشد؟

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج دانلود مقاله آبیاری , سایت دانلود مقاله آبیاری , دانلود مقاله آبیاری pdf , دانلود مقاله آبیاری 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل