بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده-sidaa

بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده

دانلود بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده با کیفیت عالی , بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده قابل ویرایش , بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده

بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده

بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده-sidaa

دسته بندی نساجی
فرمت فایل doc
حجم فایل 927 کیلو بایت
تعداد صفحات 220
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه…………………………….. 1

1-1- اهداف………………………… 4

1-2- فرضیه ها……………………… 5

1-3- پنداشت ها (گمان ها)……………. 6

1-4- محدودیت ها……………………. 6

1-5- تعاریف……………………….. 7

فصل دوم…………………………… 10

مرور مقاله………………………… 10

2-1- حفظ انرژی…………………….. 11

2-2- تئورسی انتقال حرارت……………. 12

2-3- طراحی و عملكرد پنجره…………… 14

2-4- ویژگی های بافت، لیف (رشته) وپارچه.. 17

2- 5- نشت پذیری هوا و تخلخل…………. 19

2-5-1- رابطه بین نشت پذیری هوا و تخلخل.. 21

2-5-2- تخلخل و هندسه پارچه………….. 22

2-5-3- فاكتورهای پارچه و لیف مرتبط با نشت پذیری هوا 27

2-5-4- لایه‌های چندگانه پارچه…………. 29

2-6- رطوبت………………………… 30

2-7- پرده‌ها و دیگر وسایل عایق‌بندی پنجره. 32

2-8- ابزار سازی……………………. 63

فصل سوم : رویكرد……………………. 67

3-1- پارچه‌ها………………………. 68

3-2- ویژگی‌های پارچه………………… 69

3-3- شكل هندسی پرده‌ها………………. 75

3-3-1- تعیین سطح اسپیسر…………….. 81

3-3-2- تعیین حجم…………………… 90

3-3-3- مساحت سطح پارچه……………… 91

3-4- انتقال حرارت………………….. 92

3-5- طرح تجربی (آزمایشی)……………. 94

3-6- تحلیل آماری ………………….. 97

فصل چهارم…………………………. 99

نتایج و بحث ………………………. 99

4-1- مقدمه………………………… 100

4-2- ضریب گسیل لایه‌های تكی ………….. 101

4-2-1- تضادها براساس نوع بافت……….. 109

4-2-2- تفاوت‌ها براساس گشادی بافت…….. 110

4-2-3- تفاوت‌های براساس رنگ پارچه ……. 111

4-3- آزمایش‌های دو لایه………………. 112

4-3-1- نوع پارچه…………………… 116

4-3-2- فشردگی پرده…………………. 117

4-3-3- فشردگی آستری………………… 117

4-3-4- فاصله سه بعدی……………….. 118

4-3-5- تركیب فشردگی پرده و فشردگی آستری. 119

4-3-6- تركیب فشردگی پرده، فشردگی آستری و فاصله گذاری 121

4-3-7- رطوبت نسبی………………….. 123

4-3-8- خلاصه نتایج چند لایه…………… 124

4-4- ویژگی‌های فیزیكی……………….. 124

4-4-1- مدل‌های تك لایه……………….. 125

4-4-2- مدل‌های چند لایه………………. 129

4-4-3- ویژگی‌های منحصر بفرد………….. 131

4-5- خلاصه…………………………. 132

فصل پنجم …………………………. 137

خلاصه، بحث‌ها و توصیه‌ها………………. 137

5-1- خلاصه و نتایج………………….. 138

5-2- توصیه‌ها………………………. 141

عنوان صفحه

2-1. جدول : ویژگی های فیزیکی پارچه….. 34

2-4. جدول : مقدار با عدد a DF = فشردگی پرده به درصد و b LF = فشردگی آستر……………………….. 41

2-10. جدول. دو عامل تحلیل واریانس برای پارچه‌ها در لایه‌های مجزا……………………………… 42

2-13. جدول ضریب گسیل، با نوع بافت و رطوبت نسبی 42

2-23. جدول مقادیر ضریب گسیل با فشردگی پرده و فشردگی آستری…………………………….. 44

2-24. جدول مقادیر ضریب گسیل با فشردگی پرده، فشردگی آستری و فاصله گذاری…………………………… 45

2-25. جدول ضریب گسیل توسط پارچه و فشردگی پرده 46

2-26. جدول ضریب گسیل توسط پارچه و فشردگی آستر 46

2-27. جدول ضریب گسیل با پارچه و فاصله گذاری 47

2-28 .جدول ضریب گسیل با پارچه و رطوبت نسبی 47

2-40. جدول مقادیر ضریب گسیل ـ فاز 2 (لایه‌های دوگانه) 53

3-5 . جدول مساحت سطح پارچه…………. 91

3-6. جدول مساحت سطح پارچه در وضعیت (مختلف) 91

4-7. جدول مقادیر ضریب گسیل پارچه‌ها (تك لایه‌ها، صاف) 105

4-14. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت….. 108

4-15. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت و رطوبت نسبی 108

4-16. جدول ضریب گسیل‌ها توسط رنگ…………. 108

4-17. جدول ضریب گسیل‌ها توسط گشادی بافت و رطوبت نسبی 110

4-18. جدول ضریب گسیل‌ها توسط رنگ………… 111

4-19. جدول تفاوت‌های پارچه‌های تك لایه براساس رنگ 112

4-20. جدول میانگین‌های تأثیرات عامل اصلی برای مدل‌های چند لایه 114

4-21. جدول تحلیل‌های واریانس برای پارچه‌های لایه‌دار شده 115

4-31. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تك لایه مدل 1 125

4-32. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تك لایه، مدل 2 127

4-33. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تك لایه ـ مدل 3 127

4-34. جدول تحلیل رگرسیون برای پارچه‌های تك لایه ـ مدل 4 128

4-35. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پارچه‌های تك لایه ـ مدل 5 129

4-36. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پرده‌های چند لایه ـ مدل 1 130

4-37. جدول تحلیل‌های رگرسیون برای پرده‌های چند لایه ـ مدل 2 131

4-38. جدول تحلیل‌های رگرسیون پرده‌های چند لایه ـ مدل 3 131

5-39.جدول مقدار ضریب گسیل ـ فاز یك (تك لایه). 137

2-2 نمودار : تراوش پذیری هوا از لایه های متوالی پارچه G 36

2-5 نمودار:ساختار منحنی دارای فشردگی 50درصدی 37

2-6 نمودار:تعیین فشردگی 50 درصدی ………. 37

2-11 نمودار:هندسه فاصله دارای فشردگی 50 درصد 38

2-12 نمودار:بخش A12 از فاصله اندازفشردگی 50 درصد 39

2-13 نمودار:هندسه فاصله انداز دارای فشردگی 100درصد 40

2-31 نمودار.ضریب گسیل حرارت پارچه‌های تكی در سطوح متفاوت رطوبت 42

2-32 نمودار.ضریب گسیل انواع بافت با سطوح رطوبت نسبی 42

2-33 شكل .ضریب گسیل پارچه‌های پرده لایه شده با پارچه آستری 43

2-34 نمودار.تفاوت‌ها در ضریب گسیل بین پارچه‌ها با فشردگی پرده 47

2-35 نمودار.تأثیر فشردگی آستری روی ضریب گسیل 48

2-36 نمودار.تأثیر فشردگی استری روی ضریب گسیل پارچه‌های مختلف پرده‌ای……………………………….. 49

2-37 نمودار. ضریب گسیل پرده‌ها با فاصله‌گذاری 50

2-38 نمودار.تأثیر فاصله گذاری بین پارچه‌های روی ضریب گسیل 51

2-39 نمودار. تفاوت‌ها در ضریب گسیل بین پارچه‌ها با رطوبت نسبی 52

3-1 نمودار . فاكتورهای پارچه…………… 68

3-3 شكل فاكتورهای شكل………………….. 76

3-7 شكل. فشردگی صد در صد……………….. 78

3-8 شكل ایجاد كمان دارای فشردگی 100 درصد…. 78

3-9 شكل اسپیسر آستری…………………… 79

3-10 شكل. اسپیسرهای اولیه و ثانویه………. 80

3-14 شكل. بخش A1 از اسپیسر دارای فشردگی 100 درصد 84

3-15 شكل. بخش A2 از اسپیسر دارای فشردگی 100 درصد 84

3-16 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی آستری 50 درصد 85

3-17 شكل. اسپیسرمورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف وفاصله گذاری صفر………………….. 85

3-18 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری 4/1 اینچ………… 85

3-19 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 50 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری2/1 اینچ…………. 85

3-20 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی آستری 100 درصد 85

3-21 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری صفر…………….. 86

3-22 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری 4/1 اینچ………… 86

3-23 شكل. اسپیسر مورد استفاده برای فشردگی پرده 100 درصد با آستری صاف و فاصله گذاری2/1 اینچ…………. 86

3-24 شكل. اسپیسر برای سطوح یكسان فشردگی پرده و فشردگی آستری 86

3-25 شكل. كمان‌های اسپیسر مورد استفاده برای سطوح یكسان فشردگی پرده و فشردگی آستری…………. 87

3-26 شكل. كمان‌های اسپیسر فشردگی 100 درصد…. 88

3-27 شكل. پنجره آزمایشی………………… 93

3-28 شكل. طرح تحقیق ـ فاز یك……………. 95

3-29شكل. طرح تحقیق ـ فاز دو…………….. 96

4-30 شكل ضریب گسیل حرارتی پارچه‌های تك لایه… 105

مقدمه

كاهش ذخایر انرژی و نگرانی مشتری به خاطر هزینه‌های انرژی به افزایش نیاز برای تحقیق در حوزه حفظ انرژی منجر شده است. حفظ انرژی در ساختمان‌ها، حفظ انرژی گرمایی همراه با استفاده كم از انرژی را شامل می‌شود و تا حدودی با حداقل كردن جریان گرمایی بین محیط‌های بیرون و داخل بدست می‌آید. مطالعات كمی در مورد نقش وسایل نساجی خانگی در حفظ انرژی خانه وجود داشته است. اگرچه پنجره‌های دارای عایق بندی خوب پیدا شده‌اند كه انتقال گرما بین محیط بیرون و داخل را كاهش می‌دهند، اما نقش پرده‌های ضخیم در عایق‌بندی پنجره به طور مفصل بررسی نشده‌اند، مخصوصاً مواردی كه به تعدیل رطوبت نسبی داخل مربوط می‌شوند.

پنج درصد از مصرف كلی انرژی ملی ما، از طریق پنجره‌های ساختمانی به هدر می‌رود. اخیراً تكنیك‌های حفظ انرژی خانه، در كاهش اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها دارای كارایی كمتری نسبت به تكنیك‌های حفظ انرژی از طریق دیوارها، سقف‌ها و كف‌ها بوده‌اند.

اگرچه اتلاف كلی انرژی از یك خانه كاهش می‌یابد زمانی كه به خوبی عایق‌بندی شود ولی با این حال درصد واقعی اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها افزایش می‌یابد. انواع خاصی از طرح‌های پنجره در كاهش اتلاف انرژی مؤثر هستند. با این وجود، این كاهش هنوز با كاهش اتلاف انرژی از طریق دیوارهای دارای عایق مناسب برابر نیست.

اگر به خوبی سامان‌دهی شود، پرده‌های پنجره می‌توانند به كاهش اتلاف انرژی از طریق پنجره‌ها كمك كنند. همچنین آنها مزیت انعطاف‌پذیری را نیز دارد كه به سادگی می‌توان آنها را باز كرد تا از انرژی خورشیدی استفاده حداكثر را برده یا اینكه بسته شوند تا اتلاف انرژی را كاهش دهند.

پرده‌ها می‌توانند بر حفظ انرژی به وسیله كاهش اتلاف حرارتی زمستان و بدست آوردن حرارت تابستان تأثیر گذارند. بررسی‌ها نشان داده‌اند كه توانایی وسایل سایبان پنجره برای مسدود كردن جریان هوا، تنها ویژگی مهم در تأثیر بر مقدار كلی عایق بندی می‌باشد. با این وجود اگر پرده‌ها با مدل درزبندی كاربردی و كارایی طراحی شوند.

تا اتلاف حرارت همرفتی را كنترل كنند، اهمیت بافت دیگر، ویژگی‌های ساختاری و تاروپود به میان می‌آید. در حالی كه چنین مطالعه مجزا بر ویژگی‌های عایق بندی مختلف پرده‌ها و دیگر وسایل سایبان متمركز شده‌اند، اهمیت نسبی هر یك از این فاكتورها مشخص نشده‌اند.

رطوبت‌های نسبی داخل به طور فصلی فرق می‌كنند. براساس نوع سیستم گرمایی مورد استفاده، رطوبت‌های نسبی بسیار پایین در زمستان متحمل می‌شوند. با این وجود، پیشرفت‌ها در تكنولوژی ساخت و ساز كه از تأكید اخیر بر راندمان گرمایی نشات گرفته، به مقادیر كم نشت و هواكشی در ساختمان‌ها منجر شده است. علاوه بر تأثیر نامطلوب كیفیت هوای داخل وضعیت دیگری كه از تركیب نشت كم و دماهای پایین داخل نشات می‌گیرد افزایشی در رطوبت نسبی داخل اغلب تا نقطه تقطیر در ساختمان می‌باشد. پیچیدگی بیشتر مسئله، رطوبت نسبی داخل را از طریق استفاده از دستگاه‌های مرطوب كن مكانیكی افزایش می‌دهد و به عنوان محافظتی در مقابل سرمای زمستان توصیه می‌شود.

خواه به خاطر نشت كم، دمای پایین داخل یا استفاده از دستگاه‌های مرطوب‌كن فنی، تغییرات رطوبت نسبی بر ویژگی‌های عایق بندی پارچه‌های پرده تأثیر خواهد گذاشت.

رابطه بین خصوصیات جذب رطوبت از یك بافت و ویژگی‌های عایقی آن در سطوح مختلف رطوبت نسبی توضیح داده نشده است. در حالی كه انتظار می‌رود كه پرده‌های دارای بافت‌های هیدرولیك واكنش بیشتری به تغییر در رطوبت نسبی نسبت به بافت‌هایی نشان خواهند داد از بافت‌های هیدروفوبیك تشكیل شده‌اند، اما تأثیر این واكنش روی ویژگی‌های عایق پرده در این مقاله گزارش نشده است.

تعیین انرژی بهینه كه خصوصیات پرده‌ها را حفظ می‌كند ضروری است تا پرده‌ها را توسعه دهند تا زمانی كه در تركیب با پنجره‌های خوب عایق‌بندی شده استفاده می‌شوند، اتلاف انرژی پنجره را به اندازه اتلاف انرژی از طریق دیوارها كاهش خواهد داد، در حالی كه مزایای مطلوب پرده‌ها و پنجره‌ها شامل انعطاف‌پذیری، قابل مشاهده بودن و حرارت خورشیدی را موقع نیاز و وجود حس زیباشناسی را افزایش می‌دهد.

این پروژه بر روابط میان انتقال حرارت، رطوبت نسبی و چند بافت و پارچه و ویژگی‌های ساختاری پرده‌ها متمركز است. متغیرهای مستقل نوع بافت (هیدروفیلیك یا هیدروفوبیك)، رنگ، ساختار پارچه (باز بودن بافت) فشردگی بافت پارچه رویی، و پارچه آستری و فاصله بین روی پارچه پرده و آستر را شامل می‌شوند. متغیر وابسته مقدار انتقال گرمایی از پرده به اضافه پنجره می‌باشد. مقادیر انتقال از مدل‌های پرده كه تركیبات سطوح مختلف هر یك از متغیرها را دارا می‌باشد، به دو روش رطوبت نسبی مختلف اندازه‌گیری می‌شود.

– اهداف

اهداف كلی این تحقیق عبارت بودند از:

1. تعیین نقش رطوبت و هیدروفیلیسیتی بافت در جریان گرمایی از طریق دستگاه‌های پارچه آستری و پرده منسوج.

2. مطالعه تأثیر هندسه دستگاه پرده (صافو برعكس بودن پارچه‌های پرده و آستری كاملاً پلیسه‌دار و تمایز سه بعدی بین پارچه‌های پرده و آستری) روی جریان حرارتی.

که نتیجه این كار بررسی تأثیر هندسه پارچه (بافت باز) و ویژگی‌های مختلف فیزیكی روی جریان حرارتی بود.

3. تعیین تأثیر سیستم پرده و پنجره روی جریان حرارتی.

2- فرضیه‌ها

فرضیه‌های زیر در این تحقیق بررسی شدند:

1. تفاوت اساسی بین ده نمونه پارچه موجود از نظر مقادیر انتقال تا زمانی كه با وضعیت صاف و یك لایه شده آزمایش می‌شود.

2. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پارچه‌های هیدروفیلیك و مقادیر انتقال پارچه‌های هیدروفوبیك وجود خواهد داشت.

3. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پارچه‌های رنگی روشن و پارچه‌های رنگی تاریك وجود خواهد داشت.

4. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پارچه‌های دارای بافت باز و پارچه‌های دارای بافت متراكم وجود خواهد داشت.

5. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پرده‌های آزمایش شده با رطوبت نسبی پایین و موارد آزمایش شده با رطوبت نسبی بالا وجود خواهد داشت.

6. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال چهار پارچه رنگی روشن موجود تا زمانی كه با وضعیت لایه قرار داده شده با پارچه آستری آزمایش شود.

7. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتی از فشردگی پرده را نشان می‌دهد.

8. تفاوت اساس بین مقادیر انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح متفاوتی از فشردگی آستر را نشان می‌دهد.

9. تفاوت اساسی بین مقادیر انتقال پرده‌ها موجود كه سطوح مختلفی از فاصله سه بعدی بین پارچه آستری و پارچه پرده را نشان می‌دهند.

3- پنداشت‌ها (گمان‌ها)

در انجام این تحقیق، گمان‌های زیر ایجاد شده‌اند:

1. پارچه‌های انتخاب شده برای مطالعه، نمایانگر حداكثر ویژگی‌های موجود در جذب رطوبت، رنگ و گشادی پارچه منسوج هستند.

2. تست پنجره، طرح پرده مصنوعی و دما و رطوبت‌های نسبی مورد استفاده برای تست،که نمادی از مواد دریافت شده در محل‌های مسكونی هستند.

3. تمام تكنیك‌های مورد استفاده معتبر و قابل تولید مجدد هستند.

4ـ محدودیت‌ها

محدودیت‌های زیر برای این مطالعه بكار می‌روند:

1. پارچه‌های منتخب برای مطالعه فقط 100 درصد محتوای یك بافت مجزا را نشان می‌دهند. از هیچ بافت یك دستی استفاده نمی‌شود.

2. مدل‌های پرده فقط در دو سطح رطوبت نسبی داخلی، یك سطح دمای داخلی و یك متغیر دمای بیرونی ـ داخلی ارزیابی می‌شوند.

3. اشكال سه بعدی برای فاصله بین سه سطح پارچه‌های آستری و پرده و فقط یك سطح بین آستری و شیشه پنجره محدود می‌شوند.

4. فقط دو سطح از فشردگی پرده در برگرفته می‌شوند و فقط دو سطح از فشردگی آستر با هر سطح از فشردگی پرده ارزیابی می‌شوند.

5. فقط یك نوع از پارچه آستری به شكل لایه دوگانه مطالعه شد.

6. در زمان آزمایش پرده‌ها كاملاً به پنجره در قسمت بالا، پایین و دو طرف درزبندی می‌شوند. یافته‌های این مطالعه مستقیماً برای سیستم‌های پنجره ـ پرده قابل كاربرد نیستند كه با یك درزبند پرده به دیوار محكم ساخته نشده‌اند.

7. فقط دو تكرار از هر آزمایش وجود داشت.

5- تعاریف

به منظور به دست آوردن اندازه‌های شمارشی هر متغیر مستقل، از چندین تعریف متفاوت در این تحقیق از كلی و معمولی مورد استفاده قرار می گیرند . این اصطلاحات خاص عبارتند از: هیدروفیلیسیتی، رنگ، گشادی پارچه، وزن پارچه، ضخامت پارچه، رطوبت نسبی، شرایط جوی استاندارد، اتاق دارای شرایط آزمایشگاهی، نشت گرمایی، انتقال گرمایی و فشردگی.

ماهیت هیدروفیلیك یا هیدروفوبیك یك بافت معمولاً به ظرفیت بافت برای جذب آب اشاره می‌كند. برای این مطالعه، هیدروفیلیسیتی تعریف مشابهی مثل بدست آوردن رطوبت دارد كه توسط ASTM اینگونه تعریف می‌شود: «مقدار آب داخل یك پارچه كه تحت شرایط مشخص تعیین شده و به عنوان درصدی از كل نمونه بدون آب بیان می‌شود.»

رنگ به روشنی یا تیرگی اشاره می‌كند كه به وسیله میانگین برداشت از مقدار L در تفاوت‌سنج رنگ‌ها نترلب (مدل 2D25D) مشخص شده كه یك برداشت L از 100 كاملاً سفید و یك برداشت L از صفر كاملاً سیاه می‌باشد.

بازی (گشادی) پارچه معمولاً قضاوتی ذهنی است كه به قابلیت پارچه مربوط می‌شود كه اجازه دهد روشنی از میان سوراخ پارچه یا نفوذپذیری هوا عبور كند. با این وجود، در محتوای این تحقیق، گشادی (بازی) پارچه تعریف مشابهی مثل نفوذپذیری هوا دارد كه توسط ASTM اینگونه تعریف می‌شود: نسبت جریان هوا از میان یك پارچه تحت یك فشار متغیر بین دو سطح پارچه.

وزن پارچه جرم در هر واحد سطح است كه اینگونه نوشته می‌شود:

ضخامت پارچه فاصله بین سطوح پایینی و بالایی پارچه كه تحت فشار خاصی اندازه‌گیری می‌شود.

رطوبت نسبی نسبت فشار واقعی بخار آب موجود به ماكزیمم فشار ممكن (توازن اشباع) بخار آب در فضا در دمای مشابه كه با درصد بیان می‌شود.

شرایط جوی استاندارد كه از رطوبت نسبی 2%±65 و دمای °F2±70 (°C1±21) تشكیل می‌شود.

اتاق دارای شرایط آزمایشگاهی اتاقی است كه تجهیز می‌شود تا شرایط جوی استاندارد را با تحمل استاندارد حفظ كند.

انتقال گرمایی اندازه‌گیری مستقیم جریان گرمایی از یك پارچه است كه اینگونه نوشته می‌شود: Btx/hr/ft2/°F. انتقال گرمایی اغلب به «مقدار x» اشاره می‌شود.

نشت گرمایی یك پارچه اندازه مقاومت آن به جریان گرمایی است كه به عنوان مقدار R بیان می‌شود. مقدار R عكس مقدار x است.

فشردگی عرض پارچه مورد استفاده می‌باشد تا عرض پنجره را پر كند كه به عنوان درصد بیان می‌شود.برای 100% فشردگی دو برابر عرض پارچه مورد نیاز برای پر كردن فاصله‌ای می‌باشد كه توسط پرده بسته پوشیده می‌شود در حالی كه 50% فشردگی یك و نیم برابر عرض پارچه مورد نیاز برای پر كردن فاصله‌ای می‌باشد كه توسط پرده بسته پوشیده می‌شود. در فشردگی صفر درصد، عرض پارچه‌ای كه پنجره را می‌پوشاند، برابر عرض پنجره می‌باشد بنابراین پارچه صاف است.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده , سایت بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده , بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده pdf , بررسی عوامل موثر بر عایق حرارتی شدن پرده 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل