بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-sidaa

بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

دانلود بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با کیفیت عالی , بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی قابل ویرایش , بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی

بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی-sidaa

دسته بندی مدیریت
فرمت فایل doc
حجم فایل 60 کیلو بایت
تعداد صفحات 98
برای دانلود فایل روی دکمه زیر کلیک کنید
دریافت فایل

مقدمه :

انسان از اوان تاریخ تحریری خود به موضوع رهبری علاقمند و كنجكاو بوده است و تاریخ اهمیت رهبران خوب را در زندگی، رفاه، سعادت و ترقی ملت‌ها مبرهن می‌سازد. در سده اخیرنیز به جهت اهمیت و ارززش موضوع بیش از سه هزار مطالعه و تحقیق تا سال 1980 درباره رهبری انجام گرفته است و تعداد پژوهش‌ها در دهسال گذشته در بیشتر رشته‌ها بیش از تعداد آن از تاریخ بشر تا آن زمان بوده است. از طرفی هر سال روشن و مبرهن می‌گردد كه رهبری اثربخش، در تمام سطوح جامعه و در تمامی سازمانها، برای حل و انطباق با مسائل اجتماعی و اقتصادی رو به رشدی كه جهان با آنها مواجه است، حیاتی می‌باشد. امروزه مهندسی مجدد ( باز اندیشی بنیادین و طراحی نو و ریشه‌ای فرآیندها) برای دستیابی به بهبود و پیشرفتی شگفت‌انگیز در معیارهای حساس، دستیابی به كیفیت جهانی ( استانداردهای ISO 9000[1] ) و تشكیل واحدهای فعال پژوهشی نوآوری در محصول و فرآیند) لازمه تولید و عرضه كالاهای با كیفیت بهتر و قیمت مناسبتر به بازارهای جهانی و منطقه‌ای است.

از سوی دیگر ساختارهای گروهی سازمانها تا به آن حد پیشرفته‌اند كه جزء اصلی سازمانهای نوین را به جای « تك شغل سنتی » گروه‌های موضوع روز مقوله «تواناسازی» افراد و گروه‌ها و فلسفه «خود رهبری» است. و افزودن بهره‌وری مؤسسات تنها با توجه به استفاده از حداكثر توانایی‌های كاركنان، ترغیب آفرینندگی آنان، ارتقاء انگیزه و بكارگیری سبكهای رهبری صحیح و كسب رضایت آنان ممكن می‌باشد.

بنابراین، رهبری سازمانی موضوع بسیار پراهمیت و پیچیده‌ای است و پژوهشگران و اندیشمندان كشورهای توسعه یافته مساعی بسیاری را صرف شناخت و بهبود آن می‌نمایند. به عنوان مثال «پژوهشگران ژاپنی با دقت بسیار روند مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، وبه محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای مدلها و تئوری‌های رهبری سازمانی را زیر نظر دارند، و به محض انتشار و ارائه مدلی جدید، آن را در سازمانهای ژاپنی آزمون می‌كنند و نتایج حاصل ار با موشكافی به بحث می‌گذارند، باشد كه گامهای آنها را، در تمدن جهانی سرعت بخشد» ( نقل از خلیلی، صفحه 183).

«لیكن روشنفكران و صاحبان اندیشه در كشورهای توسعه نیافته اكثراً‌ از فعالیت‌های علمی كاربردی و پژوهش‌های میدانی بومی دور مانده‌اند. هنوز بر ما روشن نیست كه سازمانهای موفق كشورمان كدامند، چه ویژگی‌هایی دارند، تاریخچه و سابقه رشد آنها چیست. نقش مدیران در آنها چه بود، شیوه های مدیریت، آموزش، ارتقاء، استخدام و… در آنجا چگونه است. و صدها پرسش دیگری از این دست بدون پاسخ باقی مانده است» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). از طرفی « پژوهش به ویژه در زمینه‌های سازمان و مدیریت علاقمندان چندانی ندارد، و انگشت شمار علاقمندان هم ابزار و امكانات اجرایی كافی در اختیار ندارند» ( نقل از خلیلی، صفحه 182). « لذا ضروری است كه بخش دولتی به صورتی سازمان یافته تحقیق و توسعه را در زمینه مدیریت و سازمان با جدیت تمام آغار نماید، تا از این رهگذر به توان راه حلهای بومی سازمانهای كشور را چشم داشت» ( خلیلی، صفحه 183).

در این جا جنبه های روش شناسی این پژوهش مورد بررسی قرار می گیرد. ابتدا روش پژوهش، جامعه آماری، نمونه آماری، شیوه نمونه گیری، ابزارهای تحقیق و ویژگی های آنها بررسی می شود و در آخر شیوه اجرا و روش تجزیه و تحلیل داده ها بررسی می گردد.

3-1- روش تحقیق

در این پژوهش از روش نیمه تجربی یا شبه تجربی استفاده شده است. زیرا امكان كنترل با دستكاری متغیرها، بطور كامل وجود ندارد. در طرحهای تحقیقی نیمه تجربی، محقق به كنترل و نظارت برخی از عوامل می پردازد كه در حوزه تحقیق وجود دارد و سبب بی ارزشی روایی داخلی و خارجی یافته های تحقیق می شود. در واقع این گونه طرحها زمانی به كار برده می شود كه امكان اجرای طرحهای تجربی حقیقی ( كه بر بنیاد كنترل و بازبینی شدید از تمام عوامل ناخواسته و نامربوط در موقعیت تجربی استوار است) وجود ندارد. البته به علت وجود محدودیت هایی كه در گزینش و تقسیم آزمودنی ها و دستكاری شرایط تجربی در تحقیقات علوم انسانی و تربیتی وجود دارد، محققان این علوم اغلب به استفاده از این نوع طرحهای تحقیقی نیمه تجربی ناگزیر می شوند ( نادری و سیف نراقی 1382).

متداول ترین طرح تحقیق شبه آزمایشی شامل دو گروه است: یك گروه آزمایشی و یك گروه گواه. این طرح بصورت زیر نمایش داده می شود:

گروه آزمایشی (E)

گروه گواه ( C)

كه در آن پیش آزمون،عمل آزمایشی، عمل كنترل و پس آزمون را نمایش می دهد.

3-2- جامعه مورد بررسی

جامعه آماری در این پژوهش، دانش آموزان پسر سال سوم دبیرستان رشته ادبیات و علوم انسانی می باشند كه در سال تحصیلی 84-83 در شهرستان ماهنشان از توابع استان زنجان، مشغول به تحصیل می باشند. تعداد دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی در سال تحصیلی 84-83 99 نفر می باشند كه در چهار دبیرستان این شهرستان مشغول به تحصیل می باشند.

3-3- حجم نمونه و روش نمونه گیری

چون این پژوهش در كلاس های طبیعی صورت گرفته است و امكان انتخاب آزمودنی ها و انتساب آنها در گروه های آزمایش و كنترل وجود نداشت، لذا دو كلاس از بین كلاس های شوم رشته ادبیات و علوم انسانی بصورت تصادفی انتخاب و یك كلاس به عنوان گروه آزمایشی در معرض متغیر مستقل قرار گرفت، یعنی روش آموزش یادگیری مشاركتی در آن اجرا گردید و كلاس دیگر به عنوان گروه كنترل تعیین گردید و به صورت روش آموزشی سنتی، تدریس شد. تعداد دانش آموزان گروه آزمایش، 30 نفر بود كه یك نفر در آبان ماه ترك تحصیلی نمود و در نهایت حجم گروه آزمایش 29 نفر گردید و تعداد دانش آموزانی كه در گروه كنترل بودند، 26 نفر بود.

3-4- ابزار جمع آوری داده ها

در این پژوهش از ابزارهای زیر استفاده گردید:

الف) آزمون عزت نفس كوپر اسمیت[2]

ب) آزمون مهارتهای اجتماعی ماتسون[3]

ج) آزمون عملكدر تحصیلی معلم ساخت

مقیاس عزت نفس كوپر اسمیت[4] ( فرم آموزشگاهی):

این مقیاس بر اساس بررسی گسترده درباره مبانی، استلزام ها و روابط متقابل عزت نفس فراهم شده است. اغلب مواردی كه در این مقیاس گنجانده شده، مواد تنظیم شده مقیاس راجرز و دایمون (1954) است و مواد دیگری هم به آنها افزوده شده است (رویا حسینی 1375).

مقیاس عزت نفس به منظور سنجش باز خورد نسبت به خود در قلمروهای اجتماعی، خانوادگی، آموزشگاهی و شخصی فراهم شده است. از جمله ویژگی های مثبت این آزمون ساده و قابل فهم بودن جملات، كوتاه بدون مقیاس و قابلیت اجرای گروهی است. آزمون عزت نفس كوپر اسمیت در ایران توسط دادستان (1371) ترجمه و هنجاریابی گروه است. آزمون 58 سئوالی ( ماده ای) كوپر اسمیت، احساسات، عقاید یا واكنش های فردی را توصیف می كند و آزمودنی باید به این مواد با علامت گذاری در یكی از مربع های مربوط به گزینه های “بلی” یا “خیر” پاسخ دهد. در هر دو شكل آموزشگاهی و بزرگسال تركیب مواد فهرست مشابه است.

تعداد سئوالات در مقیاس های مختلف این آزمون به گونه ای است كه در جدول زیر می آید:

مقیاس

مواد

مقیاس عمومی

26

G

مقیاس اجتماعی

8

So

مقیاس خانوادگی

8

F

مقیاس آموزشگاهی

8

SC

مقیاس دروغ

8

L

كل

58

T

به دلیل مطالعات زیادی كه درباره عزت نفس در كشور صورت گرفته و از آنجایی كه اغلب آنها برای سنجش عزت نفس از پرسشنامه عزت نفس استفاده كرده اند. پایایی این آزمون بارها در مطالعات مختلف محاسبه شده است. بطور مثال پورسینا، فلسفینژاد، مجدیان، ابراهیم ( به نقل از تقی لو، 1383) به ترتیب ضریب پایی 86/0، 83/0، 81/0، 83/0 را بدست آورده اند. تقی لو نیز ضریب پایایی 78/0 را بدست آورده است. در این پژوهش نیز با استفاده از روش آلفای كرونباخ، ضریب 83/0 بدست آمد.

مرویان حسینی ( به نقل از پورسینا 1382 ) ضریب روایی 86/0 را برای این آزمون بدست آورد.

نحوه نمره گذاری: شیوه نمره گذاری كوپر اسمیت مبتنی بر قاعده زیر است:

عبارات شماره 26، 32،36،41،45،50،53،58 عبارات مقیاس دروغ سنج می باشد. هیچ نمره ای به آنها تعلق نمی گیرد.

برای عبارات شماره:1،4،5،8،14،19،20،27،28،29،33،37،39،42،43،47، “بلی” نمره یك می گیرد و “خیر” نمره صفر می گیرد. در بقیه عبارات، “خیر” نمره یك می گیرد و “بلی” نمره صفر می گیرد. دامنه نمرات بین صفر و50 است و هر چه نمره به 50 نزدیكار باشد عزت نفس بالاتر است ( علیزاده، 1373به نقل از پوسینا 1382).

در تحقیقی كه بیابانگرد (1370) بر روی 230 نفر از دانش آموزان سال سوم دبیرستانهای شهر تهران انجام داد. میانگین 4/25 را بدست آورد. لذا افرادی كه در این آزمون بیشتر از میانگین مذكور نمره بدست آوردند دارای عزت نفس بالا و افراد كمتر از آن دارای عزت نفس پایین خواهند بود ( بیابانگرد، 1374).

مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون[5]

برای سنجش مهارتهای اجتماعی دانش آموزان در این پژوهش، از مقیاس سنجش مهارتهای اجتماعی ماتسون كه توسط ماتسون و همكاران در سال 1983 برای سنجش مهارتهای اجتماعی افراد 4 تا 18 ساله تدوین گردیده است، استفاده شد. فرم اولیه این مقیاس دارای 62 عبارت بوده كه توسط یوسفی و خیر (1381) تحلیل عاملی شده و به 56 عبارت كاهش یافته است كه مهارتهای اجتماعی افراد را توصیف می كنند. برای پاسخگویی به آن آزمودنی باید هر عبارت را بخواند و سپس پاسخ خود را بر اساس یك شاخص 5 درجه ای از نوع مقیاس لیكرت با دمنه ای از نمره 1 ( هرگز / هیچوقت) تا 5 ( همیشه) مشخص نماید. برای این مقیاس، 5 مقیاس فرعی در قالب پنج عامل جداگانه به شرح زیر تعریف شده است:

1- عامل اول: مهارتهای اجتماعی مناسب[6] است كه رفتارهای اجتماعی از قبیل داشتن ارتباط دیداری با دیگران، مودب بودن، بكار بردن نام دیگران، و اشتیاق به تعامل با دیگران به طریق مفید و موثر را در بر می گیرد.

2- عامل دوم: جسارت نامناسب[7] است كه رفتارهایی مانند دروغ گفتن، كتك كاری، خرده گرفتن بر دیگران، ایجاد صداهای ناهنجار و ناراحت كننده، وزیر قول خود زدن را شامل می شود.

3- عامل سوم: تكانشی عمل كردن و سركش بودن[8] است كه رفتارهایی از قبیل: به آسانی عصبانی شدن، یا یك دندگی و لجبازی، را دربردارد.

4- عامل چهارم: اطمینان زیاد به خود داشتن[9] است و در بردارنده رفتارهایی در مورد به خود نازیدن و به دیگران پزدادن، تظاهر به دانستن همه چیز و خود را برتر از دیگران دیدن است.

5- عامل پنجم: حسادت / گوشه گیری[10] است كه در بردارنده تنهایی و حسادت می باشد ( یوسفی وخیر، 1381).

علاوه بر نمراتی كه پاسخگو در هر كدام از عوامل یاد شده بدست می آورد، جمع نمرات 56 عبارت موجود در مقیاس نیز یك نمره كلی كه بیانگر مهارت اجتماعی آزمودنی است بدست می دهد ( ماتسون و همكاران، به نقل از یوسفی و خیر 1381). لازم به تذكر است كه در جمع نمرات به منفی یا مثبت بودن عبارات باید توجه شود.

تعداد سئوالات مولفه های مقیاس مهارتهای اجتماعی مطابق با جدول زیر است:

مولفه

تعداد سئوال

مهارت اجتماعی مناسب

18

رفتارهای غیر اجتماعی

11

پرخاشگری و رفتارهای تكانشی

12

برتری طلبی، اطمینان زیاد به خود داشتن

6

رابطه با همسالان

9

بررسی روایی و پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی

تحقیقات نشان داده اند كه مقیاس مهارتهای اجتماعی ماتسون از ثبات روان سنجی، پایایی بالای بازآزمایی و روایی افتراقی قابل قبولی برخوردار است ( ماتسون و الندیك[11]، 1988، ماتسون و همكاران، 1983، 1990، به نقل از یوسفی وخیر، 1381). ماتسون و همكاران برای بررسی پایایی مقیاس مهارتهای اجتماعی، از ضریب آلفای كرونباخ و تنصیف استفاده كردند. مقدار ضرایب آلفای كرونباخ و تنصیف بدست آمده برای كل مقیاس یكسان و برابر 86/0 بود. در این تحقیق ضریب پایایی 81/0 برای این مقیاس بدست آمد.

آزمون عملكرد روان شناسی

جهت بررسی عملكرد دانش آموزان در درس روان شناسی، یك آزمون معلم ساخته مورد استفاده قرار گرفت. از نظر بندورا 2001 ( به نقل از تقوایی 1381) هنگام سنجش عملكرد افراد می بایست به عملكرد واقعی آنها توجه داشت و عملكرد واقعی هنگامی ظاهر می شود كه انجام تكلیف از نظر آزمودنی اهمیت داشته و انگیزش بالایی برای آن وجود داشته باشد. از میان آزمونهایی كه دانش آموزان با آن مواجه می شوند هیچ كدام به اهمیت آزمون پایانی نیست، برای همین در این پژوهش برای ارزیابی عملكرد دانش آموزان در درس روان شناسی، امتحان نیم سال اول كه در دی ماه برگزار می شود، ملاك قرار گرفت.

برای سنجش عملكرد تحصیلی دانش آموزان در درس روان شناسی یك آزمون 40 سئوالی به صورت چهار گزینه ای ( معلم ساخته ) تهیه شد و در اختیار چند نفر از دبیران روان شناسی و دارای مدرك كارشناسی ارشد روان شناسی قرار گرفت و آنها روایی آن را تایید كردند. البته چند تا از سئوالها به پیشنهاد آنها تغییر بافت. برای بدست آوردن ضریب پایایی این آزمون از روش تصنیف استفاده شد و ضریب پایایی 79/0 بدست آمد.

روش اجرا:

در ابتدا با هماهنگی اداره آموزش و پرورش شهرستان، ماهنشان، تعداد كلاسهای سال سوم دبیرستانی چرانه، رشته ادبیات و علوم انسانی مشخص شده و همین طور آمار دانش آموزان پسر سال سوم رشته ادبیات و علوم انسانی نیز استخراج شد. سپس از میان این دبیرستانها دو دبیرستان بصورت تصادفی برای انجام پژوهش انتخاب شدند و از هر دبیرستان نیز یك كلاس سوم بصورت تصادفی انتخاب شد. سپس از دو كلاس انتخاب شده یك كلاس به عنوان گروه كنترل در نظر گرفته شده یك كلاس به عنوان گروه آزمایش. سپس با مجوزی كه از اداره آموزش و پرورش شهرستان گرفته شد از دانش آموزان هر دو كلاس پیش آزمون تست های عزت نفس، مهارتهای اجتماعی و عملكرد تحصیلی بعمل آمد. سپس روش یادگیری مشاركتی در كلاس گروه آزمایش اجرا شد و بعد از اجرای این روش به مدت یك نیم سال، پس آزمونها از هر دو كلاس به عمل آمد و نتایج مورد تجزیه تحلیل آماری قرار گرفت.

روش تجزیه و تحلیل داده ها

برای تجزیه و تحلیلی داده ها از آمار توصیفی برای نشان دادن میانگین و انحراف استاندارد، استفاده شد و برای مقایسه میانگین های دو گروه با استفاده از فرمول T از آمار استنباطی استفاده شد.

از زمانی كه تعلیم و تربیت جنبه رسمی به خود گرفت و افرادی معلم و افرادی دیگر به عنوان دانش آموز و مكانی به نام مدرسه بوجود آمد، تلاش های متعددی نیز جهت كار آمدتر نمودن این جریان صورت گرفت. زمانی وادار كردن شاگردان به حفظ مطالب درسی، از طریق گوش دادن به سخنرانی معلم بدون توجه به درك مطالب و نحوه تفكر، روش عمده آموزش محسوب می گردید، اما آنچه كه امروزه در آموزش، بسیار مهم و حیاتی به نظر می رسد این است كه باید به شاعر دادن كمك شود تا مهارت خود را در تفكر و استدلال افزایش دهند و اطلاعات موجود را پردازش كنند و آنها را به كار برند، همچنین در حین آموزش، زمینه و تجارب لازم برای برقراری صحیح روابط اجتماعی و همدردی و همدلی با دیگران فراهم گردد و این شرایط رد پرتو روش های آموزش معلم میسر است. ظهور علم روانشناسی و نظریه های یادگیری، كمك شایانی به روند آموزش نمود. در كنار نظریه های یادگیری، نظریه های آموزشی كه چگونگی عمل و تاثیر معلم روی یادگیری دانش آموزان را مورد بررسی قرار می دهد، نیز مطرح گردید. با كوشش متخصصان تعلیم و تربیت برای ایجاد نظریه های آموزشی، چندین الگو و طرح آموزشی نیز بوجود آمد كه معلمان امروزه فعالیت های آموزشی خود را با توجه به این الگوها ارائه می دهند، آشنایی با نظریه ها و الگوهایی كه چگونگی یادگیری دانش آموزان را توضیح و تبیین كنند، برای معلمان ضرورت دارد.

در یك تقسیم بندی قدیمی و كلی، دو الگوی مختلف تدریس دیده می شود:

1- الگوی مكانیكی

2- الگوی ارگانیكی

در الگوی مكانیكی، انسان موجودی غیر فعال، تهی و انفعالی است و فعالیت های او در اثر نیروهای خارجی شكل می گیرد و بر اساساً این الگو، هدف آموزش و پرورش،

انتقال فرهنگ و پرسازی ذهن فراگیران و شكل دهی به رفتار دانش آموزان است (شعبانی 1382).

در الگوی ارگانیكی، مركز توجه به توانایی ها و شخصیت دانش آموزان جلب می شود و آدمی به عنوان موجودی زنده و فعال در نظر گرفته می شود.

طبق این الگو، هدف آموزش و پرورش، شكوفایی استعدادها و توانایی های بالقوه انسان است ( شعبانی 1382).

تعریف یادگیری مشاركتی

قبل از پرداختن به تعریف مفهوم یادگیری مشاركتی، به سایر رویكردهای یادگیری اشاره می شود تا بدین وسیله درك بهتری از مفهوم یادگیری مشاركتی داشته باشیم.

جانسون و اسمیت[12] (1998) خاطر نشان می كنند كه بیشتر یادگیری هایی كه در موسسات آموزشی دیده می شود بر پایه كلی از رویكردهای یادگیری زیر است:

1- رویكرد فردی[13]: در این رویكرد فرض این است كه افراد با هم كار نمی كنند. افراد برای رسیدن به اهدافی كه هیچ ارتباطی با اهداف دیگران ندارد خودشان به تنهایی كار می كنند. افراد برای موفقیت فردی خودشان تلاش می كنند. عملكرد فرد بر اساس یك معیار از پیش تعیین شده ارزیابی می شود و امتیازاتی كه فرد بدست می آورد تاثیری روی دیگران ندارد.

2- رویكرد رقابتی[14]: در این رویكرد افراد بر ضد یكدیگر كار می كنند. آنها برای بدتس آوردن اهدافی كه تنها یك نفر یا تعداد كمی از افراد می توانند به آن دست پیدا كنند با هم رقابت می كنند. افراد به تنهایی كار می كنند و سعی می كنند كه از همكلاسی های خود بهتر باشند. عملكرد فرد بر اساس یك منحنی از بهترین تا بدترین، ارزیابی می شود.

3- رویكرد یادگیری مشاركتی[15]: در این رویكرد افراد برای رسیدگی به اهداف مشترك با هم كار می كنند و برای یادگیری خود و یادگیری دیگران تلاش می كنند.

پشتیبانی در صورت داشتن هر گونه مشکل در دانلود فایل 09214087336  لطفا اول پیامک بدید بعد تماس  اولین فرصت جواب میدیم

پکیج بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی , سایت بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی , بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی pdf , بررسی سبک مدیریت مدیران و رضایت شغلی کارکنان سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی 

دانلود تحقیق و پاورپوینت

فروشگاه فایل